Sähköverkot ja varmennusratkaisut

Sähkön­varmen­nuksen ratkaisuja asiakkaidemme tar­pei­siin

Kun sähkönsaanti on varmennettava pitkäaikaisesti ja katkoksetta, tarvitaan varmennettua sähkönjakelua. Toteutamme sähkönvarmennuksen varavoima-, UPS- ja CPS- ratkaisut asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin.

Kohteina ovat mm. sairaalat, viranomais- ja sotilastahot, pankit, va­kuu­tusyhtiöt, YLE sekä tele-, IT- ja teollisuuslaitokset. Kokemusta on vuosi­kymmenien ajalta kotimaasta ja ulkomailta, Euroopan lisäksi Aasiasta ja Amerikasta.

Varavoima auttaa pitkäaikaisesti siellä, missä lyhyt katkos ei haittaa. UPS puolestaan toimii katkoksetta lyhyt­aikaisesti energiavarastonsa varassa. Silloin, kun sähkönsaanti on var­men­nettava pitkäaikaisesti ja katkoksetta, tarvitaan sekä varavoima että UPS-varmennus. Ne voidaan toteuttaa erillisin järjestelmin tai yhdistelmälaittein.

Suomeen tuomamme lyhenne CPS tulee sanoista Continuous Power System. CPS-laitteella tarkoitamme sähkö­generaattorilla varustetun, liike-energia-akulla toimivan UPS-laitteen ja dieselmoottorin yhdistelmää. Tällaisella dieselvarmistetulla dynaamisella UPS-laitteella on monia etuja verrattuna kemiallisin akuin varustettuun staattiseen UPS-laittee­seen: mm. pa­rempi luotettavuus, noin kaksinkertainen elinkaari, akuttomuus, hyvä oikosulkuvirran tuotto sekä vähäisempi tilan ja jäähdytyksen tarve. CPS-laittein saadaan suuritehoisimmatkin järjestelmät selväpiirteisiksi ja siten helpoiksi käyttää ja ylläpitää.

Toimistomme on suunnitellut Suomen ensimmäiset CPS-varmennetut sähkönjakelu­jär­jes­tel­mät. Varhaisin, teholtaan 2x1100 kVA, on ollut käytössä vuodesta 2006. Toisen, teholtaan 1x625 kVA + 2x1000 kVA järjestelmän ensimmäinen vaihe on ollut käytössä syksystä 2009 ja sen jälkimmäinen osa aikataulutettiin vuoden 2010 lopulle. Näihin Suo­messa uraauurtaviin sähkönvarmennusratkaisuihin päädyimme omien, ulkomaisista suunnitte­lu­kohteista vuodesta 2004 saamiemme hyvien kokemusten perusteella. Olemme suunnitelleet Suomen ensimmäi­sen keskijännitteisen (20 kV) CPS-laitoksen 2010.

Yhteyshenkilö


Tekninen johtaja, Sähkö
Pasi Poikonen
010 759 2353
etunimi.sukunimi@granlund.fi