Blogi

Energiajohtaminen osana organisaation modernia päätöksentekoprosessia

Elämme yhteiskunnassa, jossa ilmastonmuutoksen hillintä on pian osa jokaisen yrityksen, sijoittajan ja julkisen toimijan liiketoimintaa. Kestävyys koetaan yhteiseksi vastuuksi ja aidoksi mahdollisuudeksi erottautua kilpailijoista ja luoda lisäarvoa. Passiivisuus ympäristöasioissa leimaa lähinnä altavastaajaksi.

Blogikirjoitus

Toimintaympäristön kehittyessä organisaatioiden on entistä tärkeämpää varmistaa kykynsä tehdä nousevien trendien suhteen oikeita päätöksiä. Se on myös energiajohtamisen ydin.

Mitä energiajohtamisella tarkoitetaan?

Jokainen organisaatio voidaan nähdä järjestelmänä, jonka käyttäytymistä ja päätöksentekoa ohjaavat yhteisesti sovitut säännöt, normit ja toimintatavat. Johtamisjärjestelmä mahdollistaa, että toiminnan ohjaaminen ja seurattavuus sekä vastuutahojen määrittely sovitetaan yhteen organisaation strategian ja tavoitteiden kanssa.

Energiajohtamisessa organisaation hallintajärjestelmä kokoaa yhteen energiaan liittyvät prosessit, rakenteet ja säännöt. Näin varmistetaan, että päätöksenteko pohjautuu perusteltuun ja luotettavaan dataan. Energiajohtaminen on siis olennainen osa yrityksen johtamisjärjestelmää.

Energiajohtamisjärjestelmiä on erilaisia. Laajat sertifioitavat järjestelmät, kuten ISO 50001 tai suomalainen ETJ+, soveltuvat parhaiten suurille yrityksille. Sertifioitavat järjestelmät voivat olla raskaita, jolloin kannattaa harkita myös kevyempiä ja joustavampia järjestelmiä. Valinnassa lähdetään liikkeelle aina organisaation tarpeista.

Energiajohtaminen vie aikaa

Energiajohtaminen vaatii yritysten johdolta enemmän aikaa, kun energia- ja ympäristöasioiden merkitys yhteiskunnassa kasvaa. Johdon on tiedettävä, miten energiaan ja ympäristöön liittyvät päätökset tehdään sekä miten ne vievät kohti asetettuja tavoitteita. Tietoa on tuotettava helposti, ja tiedon on oltava ajan tasalla ja luotettavaa.

Energiajohtamisen voi määritellä organisaation yhteisenä formaalina prosessina, joka varmistaa, että

  • energiaan ja ympäristöön liittyvät toiminnot ovat linjassa yrityksen arvojen, strategian ja liiketoiminnan kanssa
  • energia- ja vastuullisuusjohtaminen tuottaa organisaatiolle lisäarvoa ja vie kohti asetettuja tavoitteita
  • energiaan ja ympäristöön liittyvät vastuut on määritelty: resurssit ovat tehokkaassa käytössä
  • energiaan ja ympäristöön liittyvät riskit on minimoitu hallitusti
  • järjestelmä tuottaa luotettavaa dataa tuloksista suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

Yksi hyvän johtamisjärjestelmän piirre on kyky tarjota yritysjohdolle syvällinen näkemys järjestelmän implementoinnista eri tasoilla. Näkyvyyden lisääminen auttaa jalkauttamaan strategisia linjauksia. Samalla haluttu kehityssuunta konkretisoituu organisaation eri toiminnoissa: yhteiset toimintatavat on yksilötasolla helpompi omaksua ja ottaa käyttöön.

Energiajohtaminen pohjautuu luotettavaan tietoon

Luotettava ja ajantasainen tieto luo perustan kaikille johtamisjärjestelmille. Huonolle pohjalle on mahdotonta rakentaa. Samalla on huomioitava, että digitalisaatio ja big data luovat uusia haasteita johtamisjärjestelmän kyvylle hyödyntää ja tulkita eri lähteistä saatua tietoa.

Yksi energiajohtamisen haasteista on aiheen monimuotoisuus. Perinteisten energiankulutusta ja -kustannuksia seuraavien numeeristen mittareiden rinnalla käytössä on suuri määrä subjektiivisia tapoja arvioida organisaation onnistumista vastuullisuudessa.

Johtamisjärjestelmien yhteydessä mainitaankin usein jatkuvan parantamisen malli. Mallilla pyritään sekä järjestelmän kehittämiseen että koko organisaation toiminnan parantamiseen tietyllä osa-alueella. Jotta järjestelmää voi kehittää, sen on oltava formaali. Toiminnan pitää olla hyvin kuvattu ja arvioitu.

Mikään järjestelmä ei itsessään tee päätöksiä. Toimiva johtamisjärjestelmä kuitenkin fasilitoi päätöksentekoprosessia niin, että kyky tehdä oikeita päätöksiä paranee. Johdolta vaaditaan yhä kykyä fokusoida, priorisoida ja tunnistaa omalle organisaatiolle tärkeitä nousevia trendejä.

Voimmeko tukea sinun organisaatiotasi energiajohtamisen kehittämisessä? Ota yhteyttä niin jutellaan lisää!

Kirjoittaja Martin Aalto toimii asiakkuuspäällikkönä Granlund Consultingilla.

Takaisin blogiin

Jaa kirjoitus

Kommentit

0 kommenttia

Haluatko kuulla lisää?