Tekniset simuloinnit ja tarkastelut

Vaativa tekninen simulointi ja analyysit tukevat suunnittelua

Olemme Suomen johtava asiantuntija rakennusten energialaskennassa. Ammattilaisemme hallitsevat vaativien ongelmatilanteiden simuloinnin, jolla monimutkaiset ratkaisut tuodaan teoriasta käytäntöön. Simuloinnilla voidaan selvittää rakennuksen ja sen järjestelmien toiminnallisuus suunnitteluprosessin varhaisessa vaiheessa. Kehitämme jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää simulointeja.

Lämpötekninen simulointi ja energialaskenta

Lämpötekniset simuloinnit tukevat LVI- ja sähkösuunnittelua vaativissa kohteissa, kuten jää- ja uimahalleissa, joissa kosteustekniikka sekä käyttäjien hyvinvointi ja turvallisuus riippuvat monista tekijöistä. Simulointi varmistaa hyvät sisäolosuhteet ja auttaa mitoittamaan järjestelmät todellisen kuormituksen mukaan. Käytämme olosuhdelaskennassa ja tehomitoituksissa useita työkaluja, kuten Comsol Multiphysics ja IDA-ICE.

Turvallisuutta työympäristöihin magneettikenttä- ja ATEX-suunnittelulla

Erikoisosaamiseemme kuuluvat magneettikenttien mittaukset, suojaussuunnittelu ja häiriöiden torjunta niin teollisuuslaitoksissa kuin sairaaloissakin. Laskennalla varmistamme oikeat laitevalinnat, herkkien laitteiden häiriöttömän toiminnan sekä työ- ja potilasturvallisuuden.

Teemme myös ATEX-työolosuhdesäädösten mukaisia tarkasteluja ja luokitteluja osana taloteknistä suunnittelua. Räjähdyssuojausasiakirja on laadittava kaikille työpaikoille, joilla käsitellään palavia nesteitä, kaasuja tai pölyjä, jotka voivat aiheuttaa räjähdys- tai palovaaran. Räjähdysvaaran arvioinnissa on syytä nojata aina ammattilaisten apuun. Toteutamme räjähdyssuojausasiakirjat niin uusiin kohteisiin kuin vanhoinkin tiloihin.

Tyypillisimpiä pölyräjähdysvaarallisia tiloja ovat esimerkiksi puuverstaat, viljakuivaamot sekä elintarviketeollisuuden tuotantotilat. Neste- tai kaasuräjähdysvaarallisia tiloja sen sijaan ovat usein tilat, joissa säilytetään tai käytetään runsaasti kemikaaleja. 

Turvallisimman lopputuloksen aikaan saamiseksi sisällytämme räjähdyssuojausasiakirjan laadintaan aina seuraavat työvaiheet:

1. Räjähdysvaaran arviointi

Selvitämme yhdessä kiinteistön haltijan kanssa, voiko yrityksessä olevat syttyvät nesteet, syttyvät kaasut ja syttyvät pölyt aiheuttaa räjähdyskelpoisia ilmaseoksia. Kuvaamme lisäksi tilanteet, joissa syttyvät nesteet, syttyvät kaasut ja syttyvät pölyt voivat aiheuttaa räjähdyskelpoisia ilmaseoksia.

2. Räjähdyssuojausasiakirjan laadinta

Arvioimme mahdollisen räjähdyksen vaikutusten laajuuden perustuen riskien arviointiin. Selvitämme lisäksi ne toimenpiteet, joilla estetään tai rajoitetaan räjähdyskelpoisten ilmaseosten muodostumista. Tarvittaessa konsultoimme myös kiinteistön haltijaa toimenpiteiden toteuttamisesta.

3. Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu

Räjähdysvaaralliset tilat tulee luokitella, jotta räjähdysvaara osataan ottaa huomioon tilakohtaisia laitevalintoja ja prosesseja suunniteltaessa. Olemassa olevissa kiinteistöissä osallistumme myös tilojen merkintöintiin. Luetteloimme myös tilaluokitellulla alueella käytettävät sähkö- ja mekaaniset laitteet ja arvioimme tarvittaessa näiden laitteiden vaatimustenmukaisuuden.

4. Räjähdyssuojaustoimenpiteiden läpikäynti

Käymme tilaajan kanssa aina henkilökohtaisesti läpi toimenpiteet, joita tarvitaan räjähdysvaaran estämiseksi. Teemme tarvittaessa korjaukset suunnitelmiin ja opastamme tilaajaa pätevien ATEX-velvoitteet omaavien urakoitsijoiden valinnassa.

5. Räjähdyssuojaustoimenpiteiden toteutus ja valvonta

Räjähdyssuojausasiakirjakin on vain paperia, ellei vaaroja todella poisteta. Välillä vaarojen poistamiseen riittää siivousvälien lyhentäminen, keskusten säännöllinen lämpökuvaus tai joku muu organisatorinen toimenpide. Oli toimenpide mikä tahansa, se tulee toteuttaa. Jotta räjähdysvaaran riski saadaan todella poistettua, valvomme myös toimenpiteiden toteutuksen ja opastamme tarvittaessa yrityksen kunnossapito- tai käyttöhenkilöstöä turvallisiin käytäntöihin.

Sähkötariffien ja käyttötarkoitusten selvitykset

Sähköverkkoyhtiöiden hinnoitteluperusteet vaihtelevat riippuen kiinteistön sähköliittymälle valitusta sähkötariffista ja kiinteistön pääsulakekoosta sekä liityntätavasta. Vanha ja hyväksi havaittu liittymä ei aina ole kuitenkaan käyttötarkoitusta vastaava, vaan kiinteistössä voidaan joutua maksamaan jopa tuhansia euroja vuodessa ylimääräisiä kustannuksia väärän tariffi- ja pääsulakeratkaisun takia.

On tilanteita, jolloin joko kiinteistön käyttötarkoitus on muuttunut tai kiinteistön liittymä on muuten vain mitoitettu liian suureksi. Voimme kuitenkin tarkistaa myös liittymän koon oikeellisuuden ja verrata sitä todellisiin kulutustietoihin. Vertailun tuloksena liittymää voidaan mahdollisesti pienentää, mikä voi säästää sähköliittymän kuukausimaksuissa jopa useita satoja euroja vuodessa.

Käytettävän sähkötariffin ja pääsulakekoon lisäksi kiinteistössä saattaa olla loistehoa tuottavaa tai kuluttavaa kuormaa. Vaikka se ei näy käyttäjälle, voimme mitata ja analysoida loistehon kulutuksen ja konsultoida, miten voitte välttää loistehon käytöstä johtuvat maksut tulevaisuudessa.

Lämpökuvaus

Taloteknisten laitteistojen lämpökuvauksesta on tullut merkittävä apu niiden ennenaikaisen vikaantumisen ja sähköpalojen ennaltaehkäisyyn. Säännöllinen lämpökuvaus auttaa havaitsemaan mahdolliset ongelmat ennen kuin ne aiheuttavat vakavampaa haittaa tai esimerkiksi tuotantokatkoksia tai turvallisuusriskejä.

Granlundin palveluja tekniseen laskentaan ja analyyseihin

 • ATEX-tilojen selvitykset ja suunnittelu
 • Energialaskenta
 • LVI-kytkentäkaavioiden simulointi
 • Lämpökuvaus
 • Lämpö- ja kosteustekniset analyysit
 • Maalämpökaivojen ja -kenttien simulointi
 • Magneettikenttälaskelmat
 • Matemaattinen mallintaminen
 • Päivänvalolaskenta
 • Tekninen visualisointi ja animaatiot
 • Valaistussimulointi
 • Virtaussimulointi (CFD-laskenta)
 • Ympäristöluokitusten energiasimuloinnit

Jaa artikkeli

Ota yhteyttä

Yhteydenottolomake