Hyppää sisältöön
PalvelutCSRD-raportointi

CSRD-raportointi

CSRD:n myötä yritysten tulee raportoida entistä tarkemmin ja laajemmin liiketoimintansa vastuullisuudesta. Autamme kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä, tuotevalmistajia ja kiinteistöjen omistajia CSRD-raportoinnissa.

CSRD tuo raportointiin paljon uusia velvoitteita

EU:n kestävyysraportointidirektiivi CSRD tuo yritysten vastuullisuusraportointiin merkittäviä uusia velvoitteita. CSRD:n myötä vastuullisuudesta täytyy raportoida entistä tarkemmin ja kokonaisvaltaisemmin, ja sen mukaista raportointia edellyttävät myös keskeiset sidosryhmät, kuten rahoittajat.

CSRD:n tavoitteena on linkittää kestävyysraportointi osaksi yritysten taloudellista raportointia. Raportointi tehdään digitaalisessa muodossa.

Hyvin tehty kestävyysraportointi tekee yrityksen vastuullisuustoiminnasta entistä läpinäkyvämpää. Esimerkiksi sijoittajat voivat CSRD:n avulla vertailla aiempaa helpommin yritysten suorituskykyä kestävyyden osalta, mikä voi vaikuttaa merkittävästi yritysten rahoituksen saantiin.

CSRD voi toimia sysäyksenä aikaisempaa systemaattisemmalle vastuullisuustyölle. Olennaisuusanalyysin kautta yritys voi tunnistaa vastuullisuuden laajasta kentästä itselleen keskeisimmät osa-alueet ja jatkovaiheissa myös niitä edistävät toimenpiteet.

Kestämätöntä liiketoimintaa tekevät eivät pärjää tulevaisuudessa.

CSRD-raportointi kattaa yli 1100 datapistettä

CSRD-raportin data kerätään määrämuotoisesti CSRD:n teknisiä standardeja noudattaen, jotta yritysten tiedot ovat keskenään vertailukelpoisia. Pohjana toimivat eurooppalaiset vastuullisuusraportointistandardit, ESRS (European Sustainability Reporting Standards), joissa on kaikkiaan yli 1100 datapistettä.

ESRS-standardit määrittelevät kestävän rahoituksen edellyttämien tietojen vaatimukset, ja ne on kehitetty linkittymään olemassa oleviin globaaleihin standardeihin (GRI ja IFRS:n kestävyysstandardit).

Mukana on energiankulutuksen, päästöjen ja hiilijalanjäljen kaltaisia ympäristöasioita. Yritysten on raportoitava myös arvoketjunsa sosiaalisesta vastuullisuudesta, vaikkapa ihmisoikeuksien toteutumisesta yrityksissä, jotka tuottavat kiinteistönomistajalle palveluja.

Kaksinkertainen olennaisuusanalyysi CSRD-raportoinnin pohjaksi

Kukin yritys määrittelee, mitkä raportoitavat asiat ovat oman liiketoiminnan kannalta olennaisia. Yrityksen on kuitenkin pystyttävä perustelemaan uskottavasti, miksi tietyt asiat valitaan mukaan ja miksi toiset jätetään raportoinnin ulkopuolelle.

Rajaus CSRD-raportointiin mukaan otettavista asioista tehdään käytännössä kaksinkertaisessa olennaisuusanalyysissä eli kaksoisolennaisuusanalyysissä. Tällä tarkoitetaan, että yritysten on oltava tietoisia vaikutusten molemmista puolista:

1. Yrityksen oman vaikutuksen olennaisuus. Yrityksellä ja sen liiketoiminnalla on vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön lyhyellä, keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä. Vaikutukset liittyvät yrityksen omaan toimintaan ja arvoketjun alku- ja loppupäähän – myös sen tuotteiden palvelujen ja liikesuhteiden kautta. Esimerkkejä tallaisista vaikutuksista ja riskeistä ovat yrityksen aiheuttamat päästöt tai riskit ihmisoikeuksien toteutumiselle.

2. Taloudellinen olennaisuus. On olennaista raportoida asiat, joista aiheutuu tai arvioidaan aiheutuvan yritykselle olennaisia taloudellisia vaikutuksia. Tällaisia vaikutuksia ja riskejä ovat esimerkiksi päästöoikeuksien, energianhintojen tai vakuutusten aiheuttamat kustannusriskit.

Kaksinkertaisessa olennaisuusanalyysissä selvitetään riskit ja vaikutukset yrityksen avainhenkilöstön kanssa ja haastatellaan valittuja sidosryhmiä. Olennaisuusanalyysin tuloksena aihe on olennainen yritykselle, kun se täyttää joko jommankumman olennaisuuden tai molemmat.

Olennaisuusanalyysin tuloksilla ja tarkoituksenmukaisella CSDR-raportoinnilla on mahdollista tukea tehokkaasti vastuullisuusjohtamista, kun ne kytketään osaksi yrityksen vastuullisuustavoitteita ja vastuullisuustiekarttaa.

Kun jatkossa suunnitellaan toimenpiteitä vastuullisuuden parantamiseksi, on olennaisimmat parantamisen paikat helppo löytää olennaisuusanalyysin pohjalta.

Millaisia yrityksiä CSRD koskee?

CSRD:n piiriin kuuluvien yritysten tulee raportoida vuosittain toimintakertomuksensa yhteydessä liiketoimintansa tuottamista sosiaalisista ja ympäristövaikutuksista.

Yritysten raportoimat kestävyystiedot tulee varmentaa ulkoisen toimijan toimesta.

CSRD astuu voimaan vaiheittain:

 • Isojen pörssiyhtiöiden on raportoitava CSRD:n mukaisesti vuonna 2025 edellisen vuoden (2024) luvuista.
 • 2025 velvoite laajenee myös muihin suuriin yrityksiin. Suomessa suurten yritysten kategoriaan katsotaan kuuluviksi yritykset, joilla on yli 250 työntekijää, yli 40 miljoonan euron liikevaihto ja yli 20 miljoonan euron tase.
 • Vuodesta 2026 lähtien CSRD koskee listattuja pieniä yrityksiä ja keskisuuria yrityksiä.
 • Vuonna 2028 sen piiriin tulevat myös EU:n ulkopuoliset yritykset, jotka käyvät kauppaa EU:n alueella.

Mitä CSRD-raportti sisältää?

 • Yrityksen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset ympäristöön
 • Kuvaus yrityksen liiketoimintamallista ja strategiasta
 • Kuvaus kestävyyteen liittyvistä tavoitteista
 • Kuvaus hallinto-, johto- ja valvontatoiminnoista liittyen kestävyyteen sekä näihin liittyvien henkilöiden osaamistasosta
 • Yrityksen toimintaperiaatteet liittyen kestävyyteen
 • Kuvaus kestävyyteen liittyvistä kannustinjärjestelmistä
 • Tehdyt toimet haittavaikutusten minimointiin
 • Kuvaus merkittävimmistä riskeistä
 • Keskeiset indikaattorit

Granlund auttaa CSRD-raportoinnissa

Autamme kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä, kuten kiinteistöomistajia, rakennusliikkeitä ja tuotevalmistajia rajaamaan raportoinnin kustannustehokkaasti oikeasti merkittäviin asioihin.

CSRD-raportoinnin suunnittelussa ja toteutuksessa ja esimerkiksi kaksinkertaisen olennaisuusanalyysin tekemisessä käytössäsi on Granlundin laaja-alainen osaaminen energia-, ympäristö- ja vastuullisuustiedon raportoinnista. Työtä tukee myös pitkä kokemuksemme kiinteistö- ja rakennusalan eri osa-alueilta.

CSRD-raportoinnin huolellinen suunnittelu ja toteutus kannattaa. Näin varmistetaan, että pakollisessa raportoinnissa keskitytään oikeasti merkittäviin asioihin ja siitä on todellista hyötyä liiketoiminnalle. CSRD-raportointi antaa myös työkaluja peilata koko yrityksen strategiaa ja sitä, kuinka kestävällä pohjalla se on tulevaisuudessa. Kestämätöntä liiketoimintaa tekevät eivät pärjää tulevaisuudessa.

Olemme tukeneet useita rakennuttajia ja kiinteistönomistajia tuomaan vastuullisuusvaatimukset osaksi hanketoimintaa.

CSRD:n merkitys rakennushankkeissa

Yhä useammat rakennushankkeet kytkeytyvät jatkossa CSRD:n mukaisesti vastuullisuudestaan raportoivien yritysten toimintaan. Hankkeet on jatkossa hankittava, suunniteltava ja toteutettava siten, että raportoivan yrityksen olennaisuusanalyysin kautta tunnistetut ESRS-vaatimukset täyttyvät.

Tällaiset vaatimukset voivat liittyä esimerkiksi ihmisoikeuksien toteutumiseen työmaalla, materiaalien hyötykäyttöasteen nostamiseen tai vaikkapa siihen, miten tontin luontoarvot huomioidaan.

Sen lisäksi, että vaatimusten on täytyttävä, täytyy tiedon siirtyä hankkeista raportoinnin piirissä olevien yritysten vuosiraportointiin. Jotta kaikki tarvittavat osapuolet sitoutuvat täyttämään vaatimukset ja keräämään määrämuotoista tietoa, täytyy CSRD huomioida hankkeen ohjauksessa alusta saakka. 

Olemme tukeneet useita rakennuttajia ja kiinteistönomistajia tuomaan vastuullisuusvaatimukset osaksi hanketoimintaa. Laadimme vastuullista rakentamista ohjaavia ohjeistuksia, jotka voidaan liittää sopimuksiin. Autamme rakennushankkeita myös vastuullisuusraportointiin tarvittavan tiedon hallinnassa niin hanketasolla kuin rakennusportfoliossa.

CSRD vaikuttaa myös rakennustuotteisiin

Tuotevalmistajalle helppo tapa aloittaa vastuullisuustyö on ympäristöselosteen (EPD, Environmental Product Declaration) laatiminen omille tuotteilleen. EPD ei kuitenkaan yksinään riitä kaikkien CSRD-vaatimusten täyttämiseen.

Me autamme kaiken kokoisia yrityksiä laatimaan oman vastuullisuussuunnitelman, jonka avulla voi täyttää raportoivilta yrityksiltä tulevat vaatimukset CSRD:hen liittyen ja kääntää raportointivaatimukset kilpailukykyä tukevaksi tekijäksi.

Yritykselle, joka ei kuulu CSRD-raportoinnin piiriin, prosessi on paljon kevyempi, ja siinä vastuullisuutta voi kehittää vapaamuotoisemmin, kunhan olennaisiin kohtiin vastataan ja data on oikeassa muodossa.

Kysy lisää!

Asta Autelo

Johtaja, energiajohtaminen ja vastuullisuus
Granlund Oy

Tytti Bruce-Hyrkäs

Vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

Charlotte Nyholm

Johtava asiantuntija, Kestävä rakentaminen
Granlund Oy

Muita vastuullisuuspalveluitamme

Lue lisää vastuullisuudesta

Jopa kolmannes luontokadosta johtuu rakentamisesta

07.06.2024 – Vastuulliset rakennusalan yritykset ovat jo ottaneet käyttöön luontovaikutuksia arvioivia mittareita. Tämä vaikuttaa koko rakentamisen arvoketjuun ja pakottaa kaikki muutokseen.

Blogi

Mitä kiristyvät vastuullisuusvaatimukset edellyttävät kiinteistöjen ylläpitopalveluilta?

10.05.2024 – Jatkossa kiinteistöjen ylläpitopalveluja tarjoavilta yrityksiltä edellytetään kestävien käytäntöjen kehittämistä ja avointa viestintää.

Blogi

Ilmastonmuutos kurittaa kiinteistöjä

22.04.2024 – Ilmastonmuutos on valitettava tosiasia, eikä sen seurauksilta voi välttyä: realisoituvat ilmastoriskit näkyvät meillä jo nyt – ja lisää on luvassa.…

Blogi

Vesidata virtaa Granlund Manageriin

12.04.2024 – Granlund Managerin ja Smartvattenin integraatio tekee vedenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista huomattavasti nopeampaa ja luotettavampaa. Kiristyvät vastuullisuusraportointivaatimukset korostavat integraation hyötyjä.

Uutinen

Laakson yhteissairaalassa EPD-ympäristöselosteet hankintakriteereinä

08.02.2024 – Ulla Nykterin mielestä yksittäinen hanke voi ajaa koko rakennusalan ympäristötietoisuutta eteenpäin.

Uutinen

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

19.10.2023 – Rakennusalan muutosliikettä kohti lean-periaatteita ajava RAIN3-hanke kerää yhteen alan eri asiantuntijoita. Granlundilla järjestetyssä Lean ja vihreä siirtymä -työpajassa käsiteltiin vähähiilisen…

Uutinen

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Löydä lähin Granlund-toimipiste ja yhteyshenkilö

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?