Hyppää sisältöön
Data ja digitalisaatio

Data ja digitaalisuus avaavat ovia tulevaisuuteen

Data ja digitaalisuus ovat keinoja parantaa kiinteistö- ja rakennusalan tuottavuutta.

Digitaalisuus rakennus- ja kiinteistöalan tueksi

Haluamme olla eturintamassa muuttamassa ja kehittämässä rakennus- ja kiinteistöalan johtamista datapohjaiseksi. Me Granlundilla koemme, että data ja digitaaliset työkalut palvelevat kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita sijoittajista ja rakennuttajista kiinteistön käyttäjiin ja huoltohenkilökuntaan.

Olemme suunnitelleet suomalaisia rakennuksia yli 60 vuotta ja tunnemme niiden tekniikan. Kehittämämme ohjelmistot ja tietojärjestelmät ovat vakiinnuttaneet asemansa sekä rakentamisen suunnittelun, että kiinteistöjen ylläpidon käytössä.

Digitaalisuus on polku tuottavuuden parantamiseen

Data ja digitaalisuus eivät itsessään tuota juurikaan lisäarvoa, mutta ne ovat tehokkaita keinoja rakentamisen ja kiinteistön ylläpidon tuottavuuden parantamiseksi. Kun tieto virtaa ja sitä hallitaan digitaalisesti kiinteistön elinkaaren kaikissa vaiheissa, voidaan saavuttaa selkeitä kustannussäästöjä, parantaa suunnittelun ja rakentamisen tehokkuutta ja aikataulutusta, kohentaa tuotantoa ja tehostaa ylläpitoprosesseja.

Alan haasteena erilaiset intressit ja pirstaleinen toimintakenttä

Kiinteistön digitaalinen elinkaari voi jo tänä päivänä ulottua suunnittelusta rakennuksen purkuun asti. Todellisuudessa elinkaaren eri vaiheissa on eri organisaatioita ja vastuu vaihtuu monta kertaa. Pirstaleisen toimintakentän takia elinkaaren eri vaiheissa on epäjatkuvuuskohtia eikä data liiku optimaalisesti.

Osapuolten laaja kirjo, erilaiset ansaintamallit, rakentamisen pitkät alihankintaketjut ja yhteisten standardien puute hidastavat alan kehitystä kohti yhteistä digitaalista ekosysteemiä. Siihen suuntaan olemme kuitenkin menossa.

Päämääränä yhteinen digitaalinen ekosysteemi

Uskomme vahvasti, että yhteinen, muutamaan globaaliin standardiin perustuva digitaalinen ekosysteemi syntyy kiinteistöalalle jo lähitulevaisuudessa. Hankkeen tietomallit ja niitä tukevat muut datavarastot yhdistyisivät suoraan osaksi digitaalista alustaa.

Haluamme, että Granlundin suunnittelemat talotekniset ratkaisut siirtyvät tietomallien välityksellä urakoitsijoille, jotka käyttävät tietomallitietoja urakkalaskentaansa ja tehokkaasti koko rakentamisen ajan digitaalisesti hyödykseen. Hankkeen valmistumisen jälkeen tiedot ovat hyödynnettävissä eri käyttäjäryhmille kiinteistön elinkaaren aikana.

Vakioitu tieto ja yhteiset standardit vauhdittavat kehitystä

Yhteisen digitaalisen ekosysteemin syntyminen edellyttää, että suunnittelusta rakentamiseen ja myöhemmin ylläpitoon siirtyvä tieto on vakioitu. Tarvitaan vakioidut, kaikille hankkeen osapuolille yhteiset työkalut ja standardoitu datanhallinta. Myös rakentamisen ohjelmistojen ja prosessien tulee olla yhteensopivia hankkeen alusta lähtien.

Tarvitaan määritelmä siitä, missä formaatissa tiedon pitää olla ja missä tiedon pitää sijaita, jotta eri järjestelmät toimivat keskenään. Tiedon liitettävyydellä ja oikealla luokittelulla on tässä avainrooli.

Granlund on toiminut aktiivisesti tietomallien vakioidun tietosisällön kehitystyössä. Olemme lähellä sitä tilannetta, että tietomallit ovat koneluettavia kolmannen osapuolen järjestelmiin. Tämä tuo skaalautuvuutta tiedon hyötykäyttöön ja mahdollistaa kustannustehokkaan tiedonhallinnan.

Integraatioilla toimivaa tiedonsiirtoa

Teemme integraatioita, jotka mahdollistavat Granlund Managerin tehokkaan käytön osana kiinteistönpidon kokonaishallintaa. Hallitsemme myös kiinteistöintegraatiot. Lue lisää!

Smart Building tulee, oletko valmis?

Uskomme, että tekoäly on jatkossa kiinteä osa aivan tavallistenkin rakennusten suunnittelua ja ylläpitoa. Granlund kehittää aktiivisesti älykkään rakennuksen Smart Building -konseptia, jonka tavoitteena on saada aikaan energiatehokkaita ja terveitä rakennuksia koneoppimisen ja kiinteistöistä kerätyn tiedon avulla.

Älykäs kiinteistö tukee tilojen käyttäjää ja huomioi käyttäjän tarpeet automaattisesti esimerkiksi rakennuksessa olevien ihmisten määrän ja profiilien mukaan, tai ihmisten mieltymysten perusteella. Paras tulos saavutetaan, kun älykkäät ratkaisut on huomioitu jo hankkeen tavoitemäärittelyssä.

Älyrakennuksessa käyttökokemuksen merkitys kasvaa

Energiansäästö on yksi tärkeimmistä tavoitteista jatkossakin, mutta vähintään yhtä tärkeää on ihmisten käyttäjäkokemus. Kun rakennus on aidosti älykäs, sen käyttökokemus poikkeaa radikaalisti nykyisestä. Smart Building -konseptin keskiössä ovat käyttäjien hyvinvointi, kiinteistön käytön helppous sekä tuottavuus.

Granlund auttaa asiakkaita tunnistamaan rakennuksen ominaisuudet, jotka sekä luovat arvoa liiketoiminnalle että huomioivat tilojen tulevien käyttäjien tarpeet. Käyttäjien kuuleminen varhaisessa vaiheessa auttaa ymmärtämään, millaisia toiminnallisuuksia he kiinteistöltä odottavat ja miten nämä toiminnallisuudet vaikuttavat esimerkiksi talotekniikan suunnitteluun.

Tietomallintamisen uranuurtajat

Monenlaisista haasteista huolimatta rakennusala ottaa jatkuvasti myönteisiä kehitysaskeleitä. Malliesimerkkinä onnistumisista on tietomallipohjainen suunnittelu, joka vielä reilut viisitoista vuotta sitten tuntui monesta toimijasta liian työläältä ja utopistiselta voidakseen yleistyä normikäytännöksi.

Tietomallit ovat kuuluneet projekteihimme jo 1990-luvulta asti, ja tällä hetkellä koordinoidusti tehtyjä yhdistelmätietomalleja hyödynnetään työmaiden lisäksi yhä useammin kiinteistöjen ylläpidossa. Esimerkiksi kehittämämme kiinteistöjohtamisen ohjelmisto Granlund Manager voi hyödyntää hankkeen suunnittelun tietomallia.

Suunnittelijamme hyödyntävät parhaita digitaalisia työvälineitä, tietomalleja ja suunnitteluohjelmistoja. Tuotamme tietomalleja mm. Revit-, MagiCAD- ja CADMATIC-ohjelmistoilla ja täydennämme niitä omilla tiedonhallintaratkaisuilla kuten Laitetiedon hallinta -ohjelmistolla.

Olemme myös uudistaneet tietomallintamisen prosessit siirtymällä asteittain hyödyntämään pilvipalveluja normaalissa suunnittelutoiminnassa. Pilvipohjainen tietomallinnus mahdollistaa integroidun, mutta paikkariippumattoman suunnittelualustan sekä mallintajille että mallien hyötykäyttäjille. Raskaskäyttöisten tietomallinnusohjelmistojen lopputuote, 3D-mallit ja 2D-piirustukset, pystytään jakamaan selainpohjaisesti tarkasteltaviksi ilman erillisten ohjelmistojen asentamista.

Laitetiedon hallinta -ohjelmisto pitää suunnittelun tiedot ajan tasalla

Laitetiedon hallinta -ohjelmisto pitää talotekniikan laitetiedot aina ajan tasalla ja järjestyksessä. Siitä hyötyvät suunnittelijat ja urakoitsijat, mutta myös kohteiden omistajat ja ylläpitäjät.

Digital twin visualisoi datan ja helpottaa sen hallintaa

Kiinteistön eri datalähteiden synnyttämän valtavan tietomäärän hallinta manuaalisesti tai erillisillä tietokonepohjaisilla järjestelmillä on vaativaa työtä. Digital twin eli digitaalinen kaksonen on kauan odotettu rakennuksen tiedonhallinnan ratkaisu.

Digitaalinen kaksonen on keino yhdistää fyysisen ja digitaalisen maailman antureiden ja visuaalisen 3D- tai 2D-mallin avulla. Kaksonen voi vaikkapa näyttää tilojen energiankulutusta eri väreinä tai se voi hälyttää symboleilla, jos jossain tilassa tarvitaan huoltoa. Lue lisää Granlund Managerin Digital Twin -ratkaisusta!

Digitaalisuus ja data tukevat rakennushankkeita

Rakennushankkeissa puhumme yhä enemmän rakennushankkeen kaikille osapuolille yhteisen tilannekuvan luomisen tärkeydestä, mikä korostuu erityisesti isoissa hankkeissa, joissa on paljon liikkuvia osia. Ilman digitaalisia työkaluja hankkeen tiedonhallinta olisi nykypäivänä vaativissa hankkeissa mahdotonta.

Tietokannat ja tietomallit helpottavat tiedon jakamista, ja niiden avulla projektin osapuolet pysyvät koko ajan kartalla hankkeen etenemisestä.

Hankevaiheessa luodaan perusta digitaalisen elinkaaren hallinnalle

Jo hankesuunnitteluvaiheessa voidaan vaikuttaa kiinteistön digitalisaation asteeseen. Sekä uudisrakennushankkeissa että korjaushankkeissa kannattaa huomioida ylläpitovaiheen tarpeita ja miettiä valmiiksi, miten digitalisuus näkyy seuraavissa asioissa:

  • Järjestelmävalinnoissa
  • Laitetiedon hallinnassa
  • Ylläpidon toiminnanohjauksessa
  • Ylläpidon dokumentaatiossa
  • Tietomallin tiedonsiirrossa ylläpitoon
  • Datan virtauksessa

Digitaalista elinkaaren hallintaa hankevaiheessa voidaan tukea myös digitaalisen luovutuksen, toiminnan varmistuksen ja takuuajan digitaalisen seurannan avulla.

Digitaalinen kiinteistöjohtaminen

Hyödyntämällä dataa ja digitaalisia ratkaisuja saadaan aikaan parempaa laatua vähemmällä tekemisellä. Luotettavan tiedon pohjalta on helpompaa tehdä oikeita päätöksiä.

Datan hyödyntämisen edut näkyvät mm. energiakulutuksen kustannussäästönä, tekniikan luotettavana toimintana ja palveluverkon tehokkaassa johtamisessa. Rakennusten hallittu kunto ja toimiva olosuhdehallinta vaikuttavat myös kiinteistöjen kassavirtaan ja vuokratuottoon.

Digitaaliset järjestelmät linkittävät tehokkaasti käyttäjät, omistajat ja palvelutoimittajat ja tekevät huollosta ennakoivampaa ja taloudellisempaa. Kun kulutuksia, olosuhteita ja tekniikkaa seurataan reaaliaikaisesti, saadaan kalliit hätäkorjaukset minimoitua ja koko toiminta muuttuu reagoivasta ennakoivaksi.

Senaatti-kiinteistöt on tiedolla johtamisen edelläkävijä

Suomesta löytyy jo lukuisia loistavia esimerkkejä yrityksistä, jotka ovat onnistuneet ottamaan digitaaliset työkalut haltuun ja siirtymään tiedolla johtamisen malliin. Senaatti-kiinteistöillä on satoja kohteita ympäri Suomea. Jokaiseen kohteeseen on otettu sähköinen huoltokirja ja laadittu PTS. Energiankulutus ja olosuhteet ovat jatkuvassa seurannassa täysin digitaalisessa muodossa ja Senaatti hyödyntää kerättävää dataa suoraan kiinteistöjohtamiseen.

Tiedolla johtaminen tehostaa kiinteistön ylläpitoa

Tiedolla johtaminen tarkoittaa oikeaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Edellytykset kiinteistöjen tiedolla johtamiselle saadaan, kun digitaaliset työkalut, toimintaprosessit ja johtamisjärjestelmä toimivat.

Toiminnan digitalisointi vaatii strategista suunnittelua, joka lähtee tavoitteiden asettelusta. Kiinteistönomistajan organisaation pitäisi ensin miettiä, miten kerättävää tietoa hyödynnetään oman toimintansa johtamiseen. Nämä päätökset vaikuttavat sekä mittareiden että tietojärjestelmien valintaan.

Yleensä datan hyödyntämisen haasteena ei ole datan määrä vaan laatu. Tiedolla johtamisessa ja digitaalisessa kiinteistöjohtamisessa ei ole kyse niinkään itse datasta ja sen keräämisestä, vaan siitä, mitä datalla tehdään. Dataa pitäisi pystyä jalostamaan niin, että se johtaa paremman ymmärryksen syntymiseen ja vastaa kysymykseen ”miksi” jokin asia tapahtuu. Toimintaa voidaan lähteä kehittämään, kun juurisyyt on saatu esiin.

Näin onnistut kiinteistön ylläpidon digitalisoinnissa

Investointipäätöksen hetkellä on myös hyvä pysähtyä miettimään, miten rakennettava tiedolla johtamisen ratkaisu palvelee mahdollista toiminnan laajentumista. Onnistut toiminnan digitalisoinnissa, kun varmistat vähintään tämän neljän ehdon täyttymisen:

1.Data on digitalisuuden polttoainetta. Varaudu siihen, että dataa tulee kasvavissa määrin sitä mukaa, kun toimintaa digitalisoidaan. Oleellista ei ole datan määrä vaan laatu. Valtavasta datamäärästä pitää tunnistaa oleellinen ja tämän datan osalta tulee pyrkiä laadukkuuteen.

2. Valitut teknologiat ovat riittävän hyvät ja mahdollistavat datan virtauksen sekä sen keräämisen oikeassa muodossa.

3. Automaattisten antureiden lisäksi dataa pitäisi kerätä myös ihmisiltä. Tiedon kirjaustapa asiantuntijavoimin on siten huomioitava prosessien suunnittelussa.

4. Toimintaprosessit on hyvin määritelty ja johtamisjärjestelmä tukee datan hyödyntämistä ja hyödyntämisen tavat ja vastuut on selkeät.

Tiedonhallinnan merkitys kasvaa

Mitä enemmän dataa kerätään, sitä tärkeämmäksi tiedonhallinta nousee. Esimerkkejä on lukuisia ja tässä yksi: tilojen olosuhteita mittaavien antureiden nimeäminen. Jos anturit on nimetty eri tiloissa ja kiinteistöissä eri tavalla, se johtaa siihen, että jokaisen tilan olosuhdeseuranta tapahtuu erikseen. Satojen kiinteistöjen ja tuhansien tilojen tapauksessa datamassan hallinnasta voi tulla raskasta.

Kerättävän datan analysointia varten rakennetaan erilaisia mittaristoja, joiden avulla tietomassasta seulotaan tunnuslukuja ja poikkeamia. Granlund Manager -ohjelmisto toimii tiedolla johtamisen konkreettisena työkaluna. Asiantuntijamme auttavat mielellään työkalun käyttöönotossa ja tiedolla johtamisen ekosysteemin rakentamisessa.

Digitalisaation voittokulku etenee

Rakennusteollisuus RT:n vuonna 2020 teettämän digitutkimuksen mukaan noin 80 prosenttia rakennusalan yrityksistä on jo panostanut digitaalisiin ratkaisuihin, ja noin 40 prosenttia alan yrityksistä on määrittänyt liiketoiminnan digitalisoinnin strategiseksi tavoitteekseen. Onko teidän yrityksenne yksi niistä?

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Ota yhteyttä

Ville Reinikainen

Liiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

Tero Järvinen

Kehitysjohtaja, Teknologioiden kehitys
Granlund Oy

Muut vahvuutemme

Energia

Energia-asiat ovat olleet toimintamme ytimessä yli 60-vuotisen historiamme ajan. Olemme ulottaneet hiilikädenjälkemme kiinteistöjen koko elinkaarelle.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa Granlundin toimintaa. Autamme sinuakin pysymään hyvien puolella: vastuullisuus tulee sisäänrakennettuna mukaan kaikkiin palveluihimme.

Tuottavuus

Rakennusalan tuottavuuden parantamiseen tarvitaan uusia liiketoimintamalleja, hiottua yhteistoimintaa, moderneja tietoteknisiä ratkaisuja ja vahvoja elinkaarijohtamisen malleja.

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Mitä tietoa etsit?