Hyppää sisältöön
Vastuullisuus

Vastuullisesta toiminnasta hyötyvät kaikki

Olemme varmoja, että ihminen keksii keinot huolehtia maapallosta. Vastuullisuuteen liittyy ympäristöstä huolehtimisen lisäksi myös ihmisten hyvinvointi.

Me olemme hyvien puolella

Vastuullisuuteen liittyy aina pyrkimys hyvään, oli sitten kyseessä vaikutus yhteiskuntaan, ympäristöön, talouteen tai ihmisiin. Missiomme on ”Hyvinvointia ihmisille, rakennuksille ja ympäristölle”. Autamme sinuakin pysymään hyvien puolella: vastuullisuus tulee sisäänrakennettuna mukaan kaikkiin palveluihimme.

Vastuullisuus on keskeinen osa Granlundin toimintaa. Se korostuu arvoissamme ja strategiassamme. Asiakkaamme arvostavat meitä vastuullisena toimijana, mistä olemme erittäin iloisia.

Parempi rakennusala

Rakennusalalla on merkittävä rooli globaalien haasteiden ratkaisussa. Vain vastuullisella toiminnalla voimme muuttaa tilannetta parempaan suuntaan. Uskomme, että koko alan yhteistyöllä tämä onnistuu.

Vastuullisen toiminnan hyödyt ovat selkeät: fiksujen energiahankkeiden tuomat taloudelliset säästöt, käyttäjätyytyväisyyden parantuminen, parempi ilmanlaatu ja luonnonvarojen säästyminen ovat näistä esimerkkejä. Lisäksi lainsäätäjät ja sijoittajat edellyttävät vastuullisuutta.

Vastuullisuus puhuttaa kiinteistö- ja rakennusalalla – ja hyvästä syystä

Perinteisesti vastuullisuus on kattanut ympäristöasiat, mutta viime vuosina mukaan on tullut entistä painokkaammin myös ihmisten hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Tarkastelujaksoksi kelpaa – ei enempää eikä vähempää kuin – kiinteistön elinkaari.

Kukapa ei olisi kuullut homekouluista tai liian hälyisistä avokonttoreista? Korona on myös tuonut tilojen turvallisuuden aivan uuteen arvoon: ei ole kansanterveydellisesti aivan saman tekevää, millaista ilmaa sisätiloissa hengitetään.

Vastuullinen rakentaminen ja kiinteistön ylläpito tarkoittavat myös taloudellista vastuullisuutta. Kustannussäästöt rakennuksen koko elinkaaren aikana ovat merkittävät, kun esimerkiksi energiatehokkuus otetaan huomioon kaikissa vaiheissa suunnittelusta rakennuksen ylläpitoon.

Granlundin vastuullisuuspalvelut varmistavat kiinteistösi kestävän tulevaisuuden

Vastuullisuus, ESG (environment, social, governance), on olennainen osa tämän päivän kiinteistöjohtamista. Vastuullisuuspalvelumme on laaja kokonaisuus, joka tukee kiinteistösi energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttamista sekä auttaa huolehtimaan käyttäjien hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta.

Kohti hiilineutraaliutta – ja sen ohi

Yhä useampi kiinteistö- ja rakennusalan toimija on asettanut tavoitteekseen vähähiilisyyden tai hiilineutraaliuden. Kunnianhimoisimmat puhuvat jo hiilinegatiivisuudesta. Keinot näihin pääsemiseksi ovat jo olemassa, mutta tavoitteiden saavuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja päästöjä vähentävien toimien kokonaisvaltaista tarkastelua.

Toisin kuin usein luullaan, vähähiilinen rakentaminen ei maksa välttämättä enempää kuin tavanomainen toteutus. Ympäristöystävälliset ratkaisut suunnittelussa ja materiaalivalinnoissa voivat päinvastoin alentaa elinkaaren aikaisia kustannuksia. Lue lisää: Vähähiilistä voi rakentaa taloudellisesti kannattavasti.

Rakentamisessa haluttuun lopputulokseen päästään, kun vähähiilisyys tai hiilineutraalius otetaan tavoitteeksi jo ennen varsinaisen suunnittelun alkamista.

Myös olemassa olevissa kiinteistöissä järjestelmällinen ja kokonaisvaltainen lähestymistapa tuottaa parhaat tulokset hiilijalanjäljen pienentämisessä. Päästöjen kartoittamisen jälkeen selvitetään, miten päästöjä voidaan tehokkaimmin leikata. Oleellista on keskittyä isoimpiin ja nopeimmin vaikuttaviin päästövähennystoimiin.

Tiekartta kohti hiilineutraalia toimintaa

Hyvin johdettu hiilineutraaliusprojekti tuo säästöjä ja parantaa yrityksen kilpailukykyä. Lue lisää!

Energiatehokkuus kannattaa

On arvioitu, että rakennetun ympäristön osuus globaaleista päästöistä on yli 40 prosenttia. Suurin osa tästä syntyy rakennusten energiankäytöstä, mutta oma osansa on myös rakennusmateriaalien valmistusketjuilla.

Energiatehokkuuden parantaminen on vastuullisen rakentamisen ja kiinteistön ylläpidon kulmakiviä. Sen avulla voidaan vähentää merkittävästi päästöjä ja kuluja. Kiinteistöjen ylläpidossa merkittäviäkin tuloksia voidaan saada aikaan nollainvestoinneilla, kun vain tiedetään, mihin puuttua. Olennaisessa osassa on data. Tutustu Energiajohtamisen palveluihimme!

Älykkään talotekniikan avulla voidaan ohjata kokonaisvaltaisesti rakennuksen energiatehokkuutta ja samalla vaikuttaa käyttäjien toimintaan. Samalla varmistetaan myös optimaaliset sisäolosuhteet ja tilojen viihtyisyys.

Energiasuunnittelulla parhaat ratkaisut

Kustannus- ja ympäristötietoiset rakennuttajat ottavat energiasuunnittelun mukaan osaksi uudisrakennushankkeen suunnittelua heti lähtöviivalta alkaen. Myös korjausrakentamisessa energiatehokkuutta parantavat ratkaisut kannattavat: hyvin suunnitelluissa energiaremonteissa päästään tyypillisesti 10–30 prosentin sijoitetun pääoman vuosituottoon.

Rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa esimerkiksi hukkalämmön talteenotolla. Ostoenergian tarvetta pienennetään esimerkiksi hyödyntämällä lämpöpumppuja ja aurinkoenergiaa.

Olemme valjastaneet tekoälyn energiatehokkuustalkoisiin!

Uusi laskentatyökalumme AI-Energiakartoitus selvittää, miten leikkaat hiilipäästöjäsi kaikkein tehokkaimmin.

Todisteet pöytään

Vastuullisuuteen kuuluu olennaisesti avoimuus. Koska data on intohimomme, haluamme aina myös todistaa, että vastuullisuus ei ole vain puhetta. Hyvin hoidetun vastuullisuustyön ohella on tärkeää, että tehdystä työstä ja sen tuloksista raportoidaan kattavasti ja selkeästi kiinteistön käyttäjille, vuokralaisille, sijoittajille ja muille tärkeille sidosryhmille. Faktoihin perustuva viestintä erottaa vastuullisen toiminnan selkeästi keinotekoisesti imagoa kiillottavasta viherpesusta.

Granlund Manager tekee ympäristövaikutusten seurannasta helppoa

Olemme kehittäneet kattavat työkalut, joilla voidaan mitata ja todentaa ympäristövaikutuksia ja energiankulutusta. Lue lisää!

Kiertotalous on välttämättömyys

Kiertotalouden edistäminen tekee vahvasti tuloaan myös kiinteistö- ja rakennusalalle. Lähtökohtana on, että kaikkien resurssien tulisi kiertää mahdollisimman tehokkaasti, oli kyse sitten energiasta tai materiaalista.

Maapallon kantokyvyn kannalta kiertotalous on välttämätöntä, sillä yhdessä infrarakentamisen kanssa rakennussektori kuluttaa globaalisti noin 40–50 prosenttia maailman raaka-aineista. Vähähiilisyyden rinnalla kiertotalous on tehokas keino minimoida rakentamisen negatiivisia vaikutuksia.

Etenkin talotekniikkaan erikoistuneena yrityksenä Granlundilla kiertotalous näkyy varsinkin energiaratkaisuissa: energian kierrätys huomioidaan käytännössä jokaisessa hankkeessamme, joissa lainkaan puututaan energiajärjestelmiin.

Jatkossa agendalle tulee yhä vahvemmin myös materiaalien entistä fiksumpi käyttö. Materiaalien kiertotaloutta vauhdittaa se, että rakennusmateriaaleista ja niiden ympäristövaikutuksista on saatavilla entistä enemmän tietoa. Lue lisää kiertotaloudesta: Kiertotaloudesta tulee rakentamisen arkea.

Rakentamisessa kiertotalous linkittyy tiiviisti yhteen päästöjen ja hiilijalanjäljen pienentämiseen. Esimerkiksi laatimamme hiilijalanjälkilaskennan avulla voidaan selvittää, kannattaako jokin kohde purkaa ja rakentaa kokonaan uusi, vai olisiko paras vaihtoehto olemassa olevan rakennuksen peruskorjaus.

Kiinteistön käyttäjien hyvinvointi korostuu

Vastuullisuus on myös kiinteistön käyttäjien hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta huolehtimista. Jokaisessa rakennus- ja kehityshankkeessa sekä kiinteistöjohtamisessa pitää pyrkiä luomaan olosuhteet, joissa ihmiset voivat hyvin.

Viihtyisissä tiloissa ihmiset tekevät tutkitusti parempaa tulosta, yhteistyötä ja päätöksiä. Sisätiloissa viihtyisyyttä parantavat esimerkiksi optimaalinen ilmanlaatu, valaistus ja ääniolosuhteet . On myös tärkeää huolehtia siitä, että rakennukset palvelevat kaikkia tasapuolisesti.

Tunnemme hyvin sekä kiinteistöt että niiden talotekniikan ja tiedämme hyvin, millainen merkitys rakennuksilla on ihmisten hyvinvoinnille. Valmiit konseptimme ja digitaaliset työkalumme auttavat kehittämään hyvinvointia ja ihmisten käyttökokemusta askel kerrallaan.

Muuntojoustavuus on vastuullisuutta

Rakennuksia ei enää voi suunnitella ja rakentaa palvelemaan yhtä ja ainoaa käyttötarkoitusta. Tilojen muuntojoustavuuden varmistaminen on vastuunottamista tulevaisuudesta. Sillä varmistetaan, että rakennukset vastaavat liiketoiminnan, työelämän ja kiinteistön käyttäjien muuttuviin tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Standardoitua vastuullisuutta

Ympäristösertifioinnista on tullut merkittävä kiinteistö- ja rakennusalan ympäristöjohtamisen työkalu. Kansainvälisillä, riippumattoman tahon varmentamilla ja laajasti käytössä olevilla sertifioinneilla (kuten LEED, BREEAM) osoitetaan läpinäkyvästi vuokralaisille ja sijoittajille, että rakentamisessa tai kiinteistön ylläpidossa noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita.

Vastuullisuutta ei kuitenkaan saavuteta pelkällä sertifioinnilla. Ympäristöluokitukset ovat erinomaisia työkaluja edistämään esimerkiksi rakennushankkeen materiaalitehokkuutta ja ilmastonmuutokseen sopeutumista, mutta yksin sertifiointi ei riitä. Työ kohti vastuullisuutta alkaa jo ennen rakentamista. Kun johtaminen ja toimintamallit ovat kunnossa, ympäristöluokituksen tehtäväksi jää asian todistaminen. Lue blogi: Ympäristösertifikaatti ei ole tae vastuulliselle rakentamiselle

Uusi työkalu vastuullisuuden mittaamiseen on Euroopan unionin kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä eli EU-taksonomia. Erityisesti sijoittajien käyttöön suunniteltu luokittelu auttaa kohdentamaan sijoituksia vähähiilisiin ja resurssitehokkaisiin kohteisiin.

Kestävän rahoituksen uudet pelisäännöt

Katso webinaaritallenne!

Mullistaako EU-taksonomia KiRa-alan?

Kuuntele podcast, jossa asiantuntijamme kertovat EU-taksonomiasta.

Vastuullisuudessa kokonaisuuden hallinta ratkaisee

Vastuullisuudessa on tärkeää katsoa kokonaisuutta. Ilmastonmuutoksen torjunta on keskeinen päämäärä rakentamisessa ja kiinteistöjohtamisessa, mutta päästöjen vähentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen eivät saa ohjata valintoja terveellisyyden tai turvallisuuden kustannuksella.

Löydämme sopivat ratkaisut kaikkiin tarpeisiisi, oli sitten kyse kiinteistön hiilijalanjäljen pienentämisestä, energiatehokkuuden parantamisesta, tai kiinteistöjen olosuhteiden varmistamisesta.

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Ota yhteyttä

Tytti Bruce-Hyrkäs on kiinteistö- ja rakennusalan pitkän linjan asiantuntija. Hän on vienyt suomalaista hiilineutraaliusosaamista myös maailmalle työskennellen alan johtavien asiantuntijoiden kanssa kymmenissä eri maissa. 

Bruce-Hyrkkäällä on runsaasti kokemusta myös alan kehitystyöstä. Hän on ollut muun muassa laatimassa Suomen ympäristöministeriölle vähähiilisen rakentamisen tiekartta -selvitystä rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen tuomisesta mukaan rakennusalan ohjaukseen.

Bruce-Hyrkäs toimii työnsä ohella Green Building Council Finlandin Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtajana yhteistyössä noin 60 rakennusalan asiantuntijan kanssa.

Tytti Bruce-Hyrkäs

Liiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

Granlundilla vastuullinen toiminta on vastuuta oman tekemisen laadusta ja vastuuta ympäristöstä. On tärkeää, että vastuullisuus näkyy arjessamme joka päivä.

Granlund on ollut kiinteistö- ja rakennusalalla uranuurtaja Lean-ajattelussa. Maila Hervan mukaan suunnittelu- ja rakennusalalla on Lean-ajattelun ja -toiminnan suhteen vielä paljon parantamisen varaa.

Tällä hetkellä Hervan työssä korostuu ilmastonmuutoksen torjunta. Granlundilla on otettu, ja tullaan jatkossakin ottamaan, isoja askelia päästöjen pienentämiseksi. Tavoitteena on olla hiilineutraali yritys.

Olennaisin merkitys päästöjen vähentämisessä on kuitenkin työllä, jota Granlundin asiantuntijat tekevät asiakkaidensa kanssa. Ilmastonmuutoksen torjunnassa talotekniikalla on valtavan suuri rooli. Granlundin tavoitteena on mahdollisimman suuri hiilikädenjälki, eli mahdollisimman suuri päästöjä vähentävä vaikutus asiakkaiden kohteissa tai projekteissa.

Kestävälle kasvulle on olemassa hyvät edellytykset, kun henkilöstö voi hyvin ja nauttii työstään ja työtavat ja -välineet ovat kunnossa.

Maila Herva

Laatu- ja vastuullisuusjohtaja
Granlund Oy

Muut vahvuutemme

Energia

Energia-asiat ovat olleet toimintamme ytimessä yli 60-vuotisen historiamme ajan. Olemme ulottaneet hiilikädenjälkemme kiinteistöjen koko elinkaarelle.

Tuottavuus

Rakennusalan tuottavuuden parantamiseen tarvitaan uusia liiketoimintamalleja, hiottua yhteistoimintaa, moderneja tietoteknisiä ratkaisuja ja vahvoja elinkaarijohtamisen malleja.

Data ja digitalisaatio

Me Granlundilla uskomme, että data ja digitaaliset työkalut palvelevat kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita sijoittajista ja rakennuttajista kiinteistön käyttäjiin ja huoltohenkilökuntaan.

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Mitä tietoa etsit?