Hyppää sisältöön
PalvelutVähähiilisyys

Hiilijalanjäljen ja vähähiilisyyden ohjaus

Hiilijalanjäljen laskenta ja vähähiilisyyden ohjaus tukevat kannattavaa ja kestävää liiketoimintaa, rakennushankkeita ja tuotevalmistusta. Autamme kehittämään toiminnastasi vastuullisempaa ja vähähiilisempää.

Vähähiilisyyden ohjaus kiinteistö- ja rakennusalalla

Kiinteistö- ja rakennusala tuottaa globaaleista ilmastovaikutuksista kolmanneksen. Alan toimijoilta vaaditaankin yhä enemmän tekoja, ja yhä useampi organisaatio asettaa tavoitteekseen vähähiilisen tai hiilineutraalin toiminnan. Vähähiilisyys alkaa olla kannattavan rakentamisen ja kiinteistönpidon edellytys.

Autamme kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita saavuttamaan vähähiilisyystavoitteet suunnitelmallisesti. Laajan elinkaariosaamisemme avulla selvitämme luotettavasti, mistä liiketoiminnan, rakennushankkeen tai tuotteen hiilijalanjälki muodostuu. Sen jälkeen valitsemme yhdessä kustannustehokkaimmat toimet.

Vähähiilisyyden ohjaus tuottaa energia- ja kustannussäästöjä sekä tietoa, joka tukee muun muassa ympäristösertifiointeja, vastuullisuusraportointia ja uudistuvaa rakennuslupaprosessia.

Organisaatioiden hiilijalanjälkiohjaus

Vähähiilisyyskonsultointi ja hiilijalanjälkiohjaus auttavat leikkaamaan toimintasi päästöjä ja tavoittelemaan hiilineutraaliutta määrätietoisesti. Ensimmäinen askel on selvittää suurimmat päästölähteet standardien mukaisella hiilijalanjäljen laskennalla. Sen jälkeen tuotamme tietoa päätöksentekoa ja konkreettista hiilitiekarttaa varten kustannustehokkaimmista päästövähennyskeinoista.

Hiilijalanjäljen laskenta vuosittain

Ensimmäinen hiilijalanjäljen laskenta kertoo organisaatiosi lähtötilanteen. Sen jälkeen liiketoimintaa voidaan lähteä kehittämään jatkuvalla hiilijalanjäljen ohjauksella, jossa hiilijalanjälkilaskenta toistetaan vuosittain. Autamme tarvittavien lähtötietojen keräämisessä ja yhdistämisessä elinkaaripäästötietoihin.

Selvitämme liiketoimintasi ilmastovaikutukset hiilijalanjälkilaskennan globaalisti käytetyimmällä GHG-protokol-standardilla, joka täyttää myös tulevaisuuden vaatimukset. Lisäksi suosittelemme olennaisuusanalyysiä, joka paljastaa suurimmat päästölähteet koko arvoketjusta (Scope 3 -päästöt). Olennaisuusanalyysin käyttöä vaatii esimerkiksi kestävyysraportoinnin CSRD-direktiivi (ESRS-standardi).

Esittelemme hiilijalanjälkilaskennan tulokset interaktiivisella Power BI -raportointialustalla. Se mahdollistaa päästölähteiden tarkastelun esimerkiksi kiinteistön, tuotantolaitoksen tai koko organisaation näkökulmasta.

Konkreettinen hiilitiekartta

Hiilijalanjäljen laskennan pohjalta voidaan laatia konkreettinen hiilitiekartta, joka ohjaa vähähiilistä liiketoimintaa systemaattisesti käytännön tasolla. Tuemme tavoitteiden asettamista esimerkiksi olennaisuusanalyysillä ja osallistavilla työpajoilla. Voimme käyttää apuna myös kehittämäämme AI-Energiakartoitus-työkalua, jolla säästynyt energia muunnetaan päästösäästöiksi.

Tiekarttaan kirjataan vaikuttavimmat ja kustannustehokkaimmat päästövähennyskeinot vuosi vuodelta. Lisäksi varmistamme, että tiekartta saadaan yhdistettyä osaksi koko organisaation toimintaa ja strategiaa, jolloin edistymistä voidaan seurata, mitata ja ohjata. Tiekarttaa päivitetään tarpeen mukaan.

Ilmastositoumukset

Ilmastositoumukset, kuten SBTi ja The Net Zero Carbon Buildings, lisäävät hiilijalanjälkilaskennan ja muiden vähähiilisyyteen tähtäävien toimenpiteiden uskottavuutta. Ilmastositoumukset antavat myös vähähiilisyyden ohjaukselle luotettavan ja kansainvälisesti arvostetun viitekehyksen.

Net Zero Carbon Buildings -sitoumus kannustaa kiinteistö- ja rakennusalan yrityksiä hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä. Granlund on mukana sitoumuksessa.

The Science Based Targets initiative (SBTi) -aloite kannustaa organisaatioita sitoutumaan tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin. Olemme asettaneet omalle toiminnallemme 1,5 asteen päästövähennystavoitteen.

Rakennushankkeiden vähähiilisyyskonsultointi

Hiilijalanjäljen ohjaus tukee uudis- ja korjausrakentamista kokonaisvaltaisesti. Ilmastohyötyjen lisäksi ympäristöystävälliset ratkaisut voivat laskea rakentamisen elinkaaren aikaisia kustannuksia. Parhaaseen lopputulokseen päästään, kun vähähiilisyys asetetaan tavoitteeksi jo ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista. Vähähiilisyyttä on tärkeää ohjata systemaattisesti koko rakennushankkeen ajan.

Vähähiilisyyskonsulttimme ovat tukenasi rakennushankkeen eri vaiheissa aina rakennustuotteiden valinnasta suunnitteluun, työmaan ohjaukseen ja ylläpidon valmisteluun. Päästöt voidaan todentaa käyttöönottovaiheessa. Usein hiilijalanjälkiohjaus jatkuu käytön aikana kiinteistön elinkaaren loppuun asti.

Hiilijalanjäljen laskenta rakennushankkeessa ja ilmastoselvitys

Kokeneet vähähiilisyyskonsulttimme toteuttavat rakennushankkeen hiilijalanjälkilaskennat EN 15978 -standardiin pohjautuen Suomen ympäristöministeriön arviointimenetelmällä, jota olemme olleet mukana kehittämässä. Standardipohjainen hiilijalanjälkilaskenta tuottaa vertailukelpoista tietoa uudis- ja korjaushankkeen koko elinkaaren aikaisesta hiilijalanjäljestä vaihe vaiheelta.

Hiilijalanjälkilaskenta on keskeinen työkalu hankkeen vähähiilisyyden ohjauksessa. Laskennalla voidaan ohjata hankkeen energiamuodon, rakenteiden ja materiaalien valintaa, mikä kehittää vähähiilisiä rakentamistapoja. Lisäksi hiilijalanjälkilaskennoilla voidaan vastata ympäristösertifiointijärjestelmien vaatimuksiin.

Rakentamislain uudistuessa hiilijalanjälkilaskenta vaaditaan tietyiltä rakennustyypeiltä. Hankkeissa tulee laatia ilmastoselvitys, jossa raportoidaan hankkeen hiilijalanjälkilaskennan tulokset. Hiilijalanjäljen raja-arvo-ohjauksen piirissä olevissa rakennushankkeissa vähähiilisyyden ohjaus läpi hankkeen korostuu.

Rakennushankkeen vähähiilisyyden ohjaus

Huomioimme vähähiilisyyden ohjauksessa jokaisen rakennushankkeen erityispiirteet. Vähähiilisyys on tärkeää integroida osaksi suunnittelun tavoitteita riittävän varhain. Tuotamme dataa päätöksenteon tueksi hankkeen eri vaiheissa ja autamme eri osapuolia vähähiilisyyden edistämisessä askel askeleelta.

Vähähiilisyyden ohjaus tuottaa luotettavaa tietoa hankkeen koko elinkaarelle alkaen hiilijalanjälkeä pienentävistä rakenne- ja materiaalivalinnoista. Tarjoamme toimivia ratkaisuja uusiutuvan energian hyödyntämiseen, vähäpäästöisille työmaille ja kuljetuksiin sekä rakennusmateriaalien kiertotalouteen. Luomme myös vähähiilisiä konsepteja, joita voidaan skaalata useampaan kohteeseen.

Hiilikädenjälki syntyy, kun yritys toiminnallaan pienentää asiakkaiden hiilijalanjälkeä

Hiilikädenjälki ja muut ilmastohyödyt

Hiilijalanjäljen pienentämisen rinnalla on tärkeää kasvattaa rakentamisen ilmastohyötyjä eli positiivisia ilmastovaikutuksia. Ympäristöministeriön arviointimenetelmässä ilmastohyötyjä kutsutaan hiilikädenjäljeksi.

Hiilikädenjäljellä tarkoitetaan myönteisiä ilmastovaikutuksia, joita ei syntyisi ilman rakennushanketta. Rakentamistuotteita voidaan esimerkiksi uudelleenkäyttää, mikä vähentää materiaalien tuotannosta syntyviä päästöjä. Rakennukset voivat tuottaa uusiutuvaa energiaa yli oman tarpeen tai toimia pitkäikäisinä hiilivarastoina. Tuemme myös vastuullista päästökompensointia, mikä tukee hiilineutraaliuden tavoittelua.

Rakennustuotteiden hiilijalanjälkiohjaus

Rakennustuoteteollisuus hyötyy hiilijalanjäljen laskennasta eniten silloin, kun koko organisaation hiilijalanjälki lasketaan samaan aikaan tuote- ja tuoteryhmäkohtaisten EPD-ympäristöselosteiden kanssa. Se säästää myös aikaa, koska molempiin kootaan samat lähtötiedot. Autamme varmistamaan, että rakennustuotteiden EPD-selosteet ja elinkaariarvioinnit tukevat vähähiilisen liiketoiminnan kehittämistä.

Haluatko kuulla lisää?

Tytti Bruce-Hyrkäs

Vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtaja
Granlund Oy

Sara Grotell

Ryhmäpäällikkö, energiajohtaminen ja vastuullisuus

Tiia-Lotta Tuominen

Vähähiilisyyden asiantuntija
Granlund Oy

Tutustu vastuullisuusaiheisiin julkaisuihimme

Jopa kolmannes luontokadosta johtuu rakentamisesta

07.06.2024 – Vastuulliset rakennusalan yritykset ovat jo ottaneet käyttöön luontovaikutuksia arvioivia mittareita. Tämä vaikuttaa koko rakentamisen arvoketjuun ja pakottaa kaikki muutokseen.

Blogi

Mitä kiristyvät vastuullisuusvaatimukset edellyttävät kiinteistöjen ylläpitopalveluilta?

10.05.2024 – Jatkossa kiinteistöjen ylläpitopalveluja tarjoavilta yrityksiltä edellytetään kestävien käytäntöjen kehittämistä ja avointa viestintää.

Blogi

Ilmastonmuutos kurittaa kiinteistöjä

22.04.2024 – Ilmastonmuutos on valitettava tosiasia, eikä sen seurauksilta voi välttyä: realisoituvat ilmastoriskit näkyvät meillä jo nyt – ja lisää on luvassa.…

Blogi

Vesidata virtaa Granlund Manageriin

12.04.2024 – Granlund Managerin ja Smartvattenin integraatio tekee vedenkulutuksen seurannasta ja raportoinnista huomattavasti nopeampaa ja luotettavampaa. Kiristyvät vastuullisuusraportointivaatimukset korostavat integraation hyötyjä.

Uutinen

Laakson yhteissairaalassa EPD-ympäristöselosteet hankintakriteereinä

08.02.2024 – Ulla Nykterin mielestä yksittäinen hanke voi ajaa koko rakennusalan ympäristötietoisuutta eteenpäin.

Uutinen

Tunnetko jo energiayhteisöjen monet mahdollisuudet?

22.11.2023 – Energiantuottajien ja -kuluttajien yhteenliittymät eli energiayhteisöt tuottavat suuria taloudellisia hyötyjä. Erityisesti asiakkaitamme kiinnostaa vihreän sähkön jakamistalous.

Blogi

Missä vaiheessa hiilijalanjälkilaskenta kannattaa tehdä?

30.10.2023 – Tiedätkö, missä vaiheessa ja miten usein hiilijalanjälkilaskentaa pitäisi rakennushankkeessa tehdä? Hiiliohjaus on parhaimmillaan prosessi, joka tuottaa dataa myös seuraavia hankkeita…

Blogi

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

19.10.2023 – Rakennusalan muutosliikettä kohti lean-periaatteita ajava RAIN3-hanke kerää yhteen alan eri asiantuntijoita. Granlundilla järjestetyssä Lean ja vihreä siirtymä -työpajassa käsiteltiin vähähiilisen…

Uutinen

Uskottava vastuullisuusstrategia on kiinteistöalalla kilpailuvaltti

19.10.2023 – Kiinteistönomistajan on pystyttävä osoittamaan sijoittajille ja vuokralaisille, että se harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Kiristyvä sääntely edellyttää pienemmiltäkin toimijoilta uskottavaa vastuullisuusstrategiaa.

Blogi

Miten vastuullisuuden edelläkävijät toimivat rakennushankkeissa?

11.10.2023 – Vastuullisuus vaatii edelläkävijöiltä koko ajan enemmän. Ilmastoteot ovat vain yksi osa laajassa vastuullisuuden kentässä. Mistä edelläkävijät tunnistaa ja miten heidän…

Blogi

Löydä lähin Granlund-toimipaikka ja yhteyshenkilö

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Mitä tietoa etsit?