Hyppää sisältöön
Tuottavuus

Kiinteistö- ja rakennusalan tuottavuutta on parannettava

Mielestämme alan tuottavuus tulee nostaa tasolle, josta voimme kaikki olla ylpeitä. Reseptejä tähän löytyy ja muutos on jo käynnissä!

Tuottavuus edellyttää uusia ratkaisuja

Rakennus- ja kiinteistöalan tuottavuuden hidasta nousua on selitetty muun muassa tuotantoketjun pirstaloitumisella ja alan vähäisellä panostuksella kehitystoimintaan. Myös rakennuskohteiden ainutkertaisuus selittää osaltaan tuotannon tehostamisen haasteita. Rakentamisen prosessit ja lopputuotteet ovat kehittyneet, mutta isossa kuvassa tuottavuuden mittarit eivät seuraa tätä kehityskulkua.

Tarvitaan uusia liiketoimintamalleja, hiottua yhteistoimintaa, moderneja tietoteknisiä ratkaisuja ja vahvoja elinkaarijohtamisen malleja. Vastaamme tuottavuuden kehityksen haasteisiin esimerkiksi kehittämällä digitaalisia ratkaisuja hyödyntäviä palveluitamme – olennaista ei ole kuitenkaan vain digitaalinen ratkaisu vaan koko prosessi sen ympärillä.

Tuottavuuden parantaminen on koko alan yhteinen haaste, ja onneksi siihen on jo tartuttu. Hyvänä esimerkkinä on Building 2030 -konsortio, jossa Granlund on mukana. Sen kehittämän vision avulla halutaan varautua alaan kohdistuviin tulevaisuuden muutoksiin, kuten digitalisaatioon, kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen, ja varmistaa, että rakennusalan liiketoiminta on jatkossakin kestävällä pohjalla.

Tuottavamman kiinteistö- ja rakennusalan resepti

 • Laitetaan data virtaamaan
 • Sovelletaan Lean-menetelmien periaatteita
 • Lisätään yhteistyötä ja vähennetään osaoptimointia
 • Keskitetään resurssit oikea-aikaisesti oikeisiin asioihin
 • Otetaan hyödyt irti digitaalisista ratkaisuista
 • Skaalataan tekemistä aina kun mahdollista
 • Otetaan määrädata haltuun ja perustetaan aikataulutus ja kustannusten hallinta siihen
 • Nivotaan rakennusvaiheen ja ylläpidon prosessit paremmin yhteen
 • Johdetaan kiinteistöjä tiedolla

Rakennusala vuonna 2030 – mikä on toisin?

Katso seminaaritallenne, jossa professori Olli Seppänen puhuu rakennusalan tuottavuudesta.

Parempi tuottavuus rakennushankkeisiin, kiitos!

Yksi alamme haasteita on samojen asioiden tekeminen moneen kertaan, kun virheet havaitaan vasta jälkeenpäin, eikä oppiminen johda jatkuvaan parantamiseen. Moderneilla suunnittelujärjestelmillä ja tehokkailla optimointimalleilla tästä ollaan pääsemässä eroon suunnittelussa.

Kiire ja pelko riskien lisääntymisestä kuitenkin vähentävät intoa muuttaa vanhoja tapoja, vaikka tehokkaampia ja toimivampia olisi olemassa. Lean-rakentamisen työkalut, yhteistoiminta ja digitaalisuus antavat mahdollisuuksia tehostaa hankkeiden tuottavuutta turvallisella tavalla.

Lean-periaatteiden soveltaminen voi tuottaa rakennushankkeelle merkittäviä säästöjä. Lean-strategiamme keskiössä on tunnistaa arvoa tuottamattomat resurssit ja poistaa ne toiminnasta. Olemme saaneet hyviä kokemuksia Lean-malleista esimerkiksi sairaaloiden ja muiden terveydenhuollon palveluiden suunnittelussa.

Olemme kehittäneet projektinjohtopalvelun, joka sopii etenkin talotekniikkaan painottuviin kohteisiin. Voimme koordinoida koko hankkeen toteutuksen siten, että hanke käynnistyy, etenee ja valmistuu kustannustehokkaasti aikataulussa, ja asetetut elinkaarimittarit todennetaan käyttövaiheessa.

Tuottavuus vaatii hyvää aikataulujen hallintaa

Rakennushankkeessa eri toimijoiden aikataulujen yhteensovittaminen on haastavaa. Vaikka rakennushankkeet ovat uniikkeja, uskomme, että aikataulujen nykyistä parempi optimointi ja rytmitys on mahdollista.

Haluamme tuoda aikataulujen ja kustannusten hallintaan samanlaisia dataan pohjautuvia malleja kuin käytämme suunnittelussakin. Esimerkiksi talotekniikan määrädata on pohjana sekä aikatauluille että kustannuksille, mutta sen hyödyntäminen urakkalaskenta- ja toteutusvaiheessa jää yleensä vähäiseksi.

Uskomme, että rakennuttajan määrälaskenta olisi lähes aina paras ratkaisu urakkalaskennassa ja sitä pitäisi soveltaa enemmän myös talotekniikassa. Sen lisäksi tarvitaan mm. erilaisten toteutusvaihtoehtojen hallintaa ja työkaluja kuten Last Planner -menetelmää, joka täydentää normaalia aikatauluohjausta tuomalla siihen lisää systemaattisuutta ja visuaalisuutta.

Skaalautuvat ratkaisut tehostavat tuotantoa

Rakennukset suunnitellaan kestämään aikaa. Jokainen rakennus on yksilö, mutta niistä myös löytyy osia, joista voidaan tehdä toistettavia tyyppiratkaisuja, kun käytetään samoja logiikoita ja standardeja. Rakennusratkaisujen skaalautuvuuden kehittäminen auttaa suunnittelemaan ja toteuttamaan tiloja tehokkaammin resursseja lisäämättä.

Olemme olleet mukana monien kiinteistöjä omistavien ja käyttäjien organisaatioiden tila-, teknologia- ja toteutuskonseptien kehittämisessä. Konseptien kautta voidaan tehostaa toimintaa merkittävästi ja samalla ns. massaräätälöinnin keinoin tuottaa yksilöllisiä ratkaisuja.

Meillä on näkemystä ja asiantuntemusta arvioida, milloin ja millä tavalla tuotteistaminen ja ratkaisujen skaalaaminen on järkevää ja tuottavuutta kasvattavaa. Tutustu esimerkiksi K-ryhmälle toteuttamaamme skaalautuvaan energiankierrätysjärjestelmään.

Käyttöönottovaiheen varmistus kuntoon

Tekniikan toiminnan varmistaminen käyttöönottovaiheessa vaikuttaa suoraan rakennuksen tuottavuuteen. Tulee huomattavasti edullisemmaksi laittaa talotekniikka viimeisen päälle kuntoon ennen sen käyttöönottoa kuin korjailla puutteita matkan varrella, kun käyttäjät ovat jo tiloissa.

Läpinäkyvyys ja tuottavuus kuntoon kustannusohjauksella

Kustannusten kehitystä on tärkeää arvioida, laskea ja ohjata puolueettomasti koko rakennushankkeen ajan. Kustannusohjaus auttaa hallitsemaan rakennushankkeen kokonaiskustannuksia jo hankkeen alkumetreiltä lähtien. Ohjaamme kustannusten kehitystä kustannusarvioilla sekä kustannus- ja elinkaarilaskennalla. Kustannusohjauspalveluidemme avulla voi pitää huolen siitä, että budjetti pysyy kasassa, läpinäkyvänä ja tukee samalla tuottavuutta.

Kustannusohjauksen palvelujamme ovat

 • Kustannusten hallinta koko rakennushankkeen ajan
 • Rakennus- ja LVIAS-tekniikan kustannuslaskenta ja kustannusarviot
 • Rakennus- ja LVIAS-tekniikan määrälaskenta
 • Määräpohjainen kustannuslaskenta
 • Elinkaarikustannuslaskenta, -selvitykset ja -analyysit
 • Rakennusmassavertailut
 • Vertailulaskelmat muihin kustannusarvioihin
 • Aluerakentamisen kustannusselvitykset
 • LVI-laskentarekisteri

Energiatehokkuus on palvelus ympäristölle ja kukkarolle

Olemme liehuttaneet energiatehokkuuden lippua jo 1960-luvulta lähtien, vaikka se ei ollutkaan vielä tuolloin muodikasta. Nykyisin energiatehokkuus ja ympäristövastuullisuus ovat kiinteä osa kaikkea rakentamista ja kiinteistönpitoa. Energiatehokkuuden parantaminen näkyy selkeästi kohteiden hiilipäästöissä, mikä tukee hiilineutraaliustavoitteita ja heijastuu suoraan myös kohteiden arvoon.

Granlundin energiajohtamisen palvelut on suunnattu kiinteistöjen omistajille, jotka haluavat kehittää kohteidensa taloudellisuutta, arvoa, ympäristövastuullisuutta ja kiinteistöjensä olosuhteita.

Systemaattisella energiaseurannalla ja aktiivisilla kehitystoimenpiteillä vähennetään suoraan energiankulutusta ja saadaan aikaan selkeää säästöä – useimmiten nollainvestoinneilla.

Katso webinaarimme: Virtuaalinen Big Room ja hankkeen reaaliaikainen tiedonhallinta

Asiantuntijamme Piia Sormunen ja Antti Laine kertovat webinaarissa rakennushankkeen reaaliaikaisesta tiedonhallinnasta.

Energiatehokkuushankkeilla vankkoja tuloksia

Erityisesti energiaintensiivisillä aloilla energiatehokkuus on kannattavan liiketoiminnan perusedellytyksiä. Tästä mainio esimerkki ovat datakeskukset. Olemme alan johtavana toimijana huolehtineet useiden datakeskusten energiatehokkuudesta, toimintavarmuudesta ja ympäristöystävällisyydestä.

Tutustu datakeskus-referensseihimme:

Telia Helsinki Data Center tehtiin isolla insinöörin sydämellä

Supertietokone LUMI jäähtyy ympäristöystävällisesti

Fortumin konesaliyhteistyö malliesimerkki hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksista

Tukenasi energiamurroksessa

Energiamurros tarjoaa paitsi uusia haasteita, ennen kaikkea mahdollisuuksia, joihin kaikkien kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien pitäisi tarttua. Energiakonsulttimme tarjoavat laajan palveluvalikoiman yksittäisten rakennusten hallinnasta aina koko kiinteistöportfolion toiminnan tehostamiseen.

Tunnemme syvällisesti modernit energian tuotantoratkaisut ja energiatehokkuutta parantavat teknologiat. Osaamme konseptoida ja yksinkertaistaa vaikeita asioita ja valita lukemattomista vaihtoehdoista sinua parhaiten palvelevan kokonaisuuden, joka toimii nyt ja tulevaisuudessa.

Olemme valjastaneet tekoälyn energiatehokkuustalkoisiin!

Uusi laskentatyökalumme AI-Energiakartoitus selvittää, miten leikkaat hiilipäästöjäsi kaikkein tehokkaimmin.

Otetaan yhdessä tuottavuusloikka kiinteistöjen ylläpidossa

Kiinteistöjohtamisessa laatu ja toiminnan tuottavuus nivoutuvat yhä tiiviimmin digiratkaisuihin. Kiinteistöjen arvoon, käyttökuluihin ja käyttäjien viihtyisyyteen vaikuttavien päätösten pohjana kannattaakin käyttää kokemuksen lisäksi dataa.

Tiedolla johtamisessa data tuodaan johtamisen keskiöön organisaation kaikilla tasoilla ylimmästä johdosta aina kiinteistön ylläpidosta vastaavaan huoltohenkilöstöön. Tiedolla johtaminen tuo kiinteistöjen ylläpitoon uudenlaista suunnitelmallisuutta, laatua ja oikea-aikaisuutta. Tavoitteena on kiinteistöportfolio, joka tuottaa lisäarvoa käyttäjilleen ja on helppo ja edullinen ylläpitää pitkälle tulevaisuuteen.

Kun prosessi on kunnossa, aikaa säästyy ja toiminta tehostuu, kun tietoa ei tarvitse etsiä eri paikoista tai hakea raportteja jokaiselta kiinteistöltä erikseen.

Mahdollisiin poikkeamiin päästään puuttumaan heti, eivätkä ne ehdi eskaloitua valtavan kalliiksi korjaustarpeiksi.

Granlundin kehittämä ohjelmisto Granlund Manager on paras työkalu kiinteistöjen tiedolla johtamiseen ja tehokkaaseen ylläpitoon. Ohjelmiston avulla voit digitalisoida kunnossapidon ja huoltotoiminnan johtamisen, seurata kiinteistösi energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia, hallita asiakirjoja ja tuottaa relevantteja raportteja eri kohderyhmille.

Tiedolla johtamiseen tarvitaan digitaalisten ratkaisujen lisäksi tehokkaat prosessit. Kokemuksemme prosessien kehittämisestä ovat aina käytössäsi.

Todisteet pöytään

Olemme aloittaneet kiinteistötietojen digitalisoimisen jo 1990-luvulla tietomalleilla ja sähköisillä huoltokirjoilla. Nykyisin Digitaaliset palvelumme auttavat tiedolla johtamisen lisäksi optimoimaan rakennuksen tai rakennusportfolion toimintaa ja luomaan vähemmällä enemmän.

Kiinteistöjä koskevaa tietoa saadaan automaattisesti esimerkiksi erilaisista sensoreista, energiamittareista ja rakennusautomaatiojärjestelmistä. Datan lähteitä ovat myös manuaalisesti digitaalisiin järjestelmiin tuotu tieto, esimerkiksi huoltohenkilöstön kirjaukset toimenpiteistä tai kuntoarvioitsijan ehdotukset isommista korjaustarpeista.

Dataa syntyy aivan valtavat määrät, mutta sillä ei ole arvoa, jos sitä ei osata jalostaa toimintaa palvelevaan muotoon. Asiantuntijamme auttavat sinua valjastamaan kiinteistödatan eduksesi.

Miten fiksu ylläpito eroaa perinteisestä?

Kannattavaa kunnossapitoa ja huoltotoimintaa

Kunnossapidon johtamisen prosessia voi kehittää jatkuvasti – ja sen tulee kehittyvä valitun palvelumallin kanssa. Autamme ottamaan kunnossapidon haltuun järjestelmällisesti askel kerrallaan yhdessä sovitun budjetin mukaan. On tärkeää suunnata korjaustoimet oikein, jolloin pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) pysyy ajan tasalla, kiinteistöjen arvo säilyy eikä korjausvelkaa synny hallitsemattomasti. Kun perusasiat ovat hallussa, voimme jatkaa kehittämistä strategisemmalle tasolle.

Tarjoamme myös teknistä osaamista huollon ja palveluverkostojen johtamiseen sekä tuemme kiinteistöjesi ylläpidon laatua ja kustannustehokkuutta. Palveluverkoston johtamisen suurimpia haasteita on huollon ja ylläpidon vaihteleva laatu. Vuokralaistyytyväisyys pysyy korkealla ja kiinteistön arvo säilyy, kun palveluntuottajat pitävät kiinni lupaamastaan laatutasosta ja kiinteistönhoidon resursoi.

Haluatko keskustella aiheesta lisää? Ota yhteyttä

Pekka Metsi

Toimitusjohtaja
Granlund Oy

Jukka Tyni

Varatoimitusjohtaja
Granlund Oy

Muut vahvuutemme

Energia

Energia-asiat ovat olleet toimintamme ytimessä yli 60-vuotisen historiamme ajan. Olemme ulottaneet hiilikädenjälkemme kiinteistöjen koko elinkaarelle.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on keskeinen osa Granlundin toimintaa. Autamme sinuakin pysymään hyvien puolella: vastuullisuus tulee sisäänrakennettuna mukaan kaikkiin palveluihimme.

Data ja digitalisaatio

Me Granlundilla uskomme, että data ja digitaaliset työkalut palvelevat kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita sijoittajista ja rakennuttajista kiinteistön käyttäjiin ja huoltohenkilökuntaan.

Tilaa uutiskirjeemme

Ole ensimmäisten joukossa kuulemassa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Mitä tietoa etsit?