Hyppää sisältöön
Talotekniikka

Talotekniikalla on merkittävä rooli

Taloteknisten ratkaisujen merkitys kasvaa kiinteistö- ja rakennusalalla koko ajan. Me Granlundilla teemme töitä sen eteen, että talotekniikka huomioidaan rakennushankkeissa ja ylläpidossa entistä vahvemmin.

Talotekniikan vaikutuksia hankkeissa tulisi ennakoida ja ohjata paremmin

Talotekniikka muodostaa jo kolmanneksen rakennushankkeen investoinnista, sekä toiseksi suurimman osan tuotteiden hiilijalanjäljestä heti rungon jälkeen. Talotekniikan vaikutukset ovat suuret, ja olemmekin lähteneet miettimään ratkaisuja, kuinka talotekniikan voisi huomioida rakennushankkeissa paremmin. Lue lisää näkökulmistamme!

Benchmark-data tueksi kustannusten arviointiin

Tekniikan osuus voi olla jopa 30 prosenttia rakennushankkeen investointikustannuksista. Rakennuksissa on yksinkertaisesti enemmän tekniikkaa kuin aiemmin, mikä johtuu mm. energiatehokkuuteen ja sisäilmaan liittyvistä vaatimuksista sekä digitaalisten ratkaisujen kehityksestä.

Jotta hankkeen kustannuksia voisi arvioida tarkemmin, olemme Granlundilla kehittäneet erilaisiin tilamalleihin perustuvan benchmark-tietopankin. Talotekniikan kustannuksia ei siis enää kuitata neliökohtaisilla hinnoilla, vaan todellisista kohteista vuosien mittaan kerätyllä datalla.

Dataan perustuvaa hiilijalanjäljen ohjausta jo hankkeen alkumetreillä

Taloteknisillä järjestelmillä on merkittävä vaikutus rakennusten hiilijalanjälkeen. Granlundin rakennushankkeissa tehtyjen elinkaariarviointien mukaan talotekniset järjestelmät muodostavat toiseksi suurimman osan rakennusten materiaalien hiilijalanjäljestä rungon jälkeen.

Ympäristöministeriölle tekemämme selvitys tarkentaa huomattavasti taloteknisten järjestelmien päästövaikutuksia. Selvitys auttaa rakennusalan toimijoita tekemään tarkempia laskelmia taloteknisten järjestelmien vaikutuksesta rakennuksen hiilijalanjälkeen sen elinkaaren aikana.

Talotekniikan kumppanuusmallilla selkeät ja mitattavat tavoitteet

Talotekniikan merkitys projekteissa kasvaa koko ajan, mutta talotekniikkaa ei silti vaadita suunnittelemaan rakennuslupavaiheessa kovin pitkälle. Tarvetta uudenlaiselle mallille on, koska talotekniikka vaikuttaa suoraan hankkeen muuhun suunnitteluun.

Granlundin ja Hartelan talotekniikkakumppanuuden ideana on, että yritykset kantavat yhdessä kokonaisvastuun kohteiden talotekniikan onnistumisesta. Valintoja ohjataan hankekehityksestä alkaen muun muassa kustannusten, laadun, asiakastyytyväisyyden ja toteutettavuuden mukaan.

Uudistetaan talotekniikkaa – yhdessä

Talotekniikalla on mahdollisuus ratkaista monia kiinteistö- ja rakennusalan haasteita, jotka liittyvät alan tuottavuuteen, sisäympäristöön ja vastuullisuuteen. Talotekniikka tarvitsee kuitenkin uudistusta – niin profiilin nostoa, uusia toimintamalleja kuin yhteistyötä.

Me uskomme, että talotekniikkaa kehitetään yhteistyössä. Olemme tiiviisti mukana Talotekniikka 2030 -kehityshankkeessa sekä olleet järjestämässä Talotekniikka NEXT -tapahtumaa vuosina 2022 ja 2023.

Tälle sivustolle olemme koonneet tietopaketin talotekniikasta. Siitä, kuinka kehitämme alaa ja kuinka voimme auttaa asiakkaitamme taloteknisissä haasteissa. Alan kehitys on nyt hyvässä vauhdissa. Vielä ehdit mukaan.

Pekka Metsi, Granlund

Mihin talotekniikka vaikuttaa?

Tekninen toimivuus

Talotekniikalla huolehditaan siitä, että rakennus toimii suunnitellulla tavalla. Sisäolosuhteet ovat hyvät ja rakennus on turvallinen, toimiva ja käyttäjäystävällinen.

Toimimme kumppanina kaikilla talotekniikkasuunnittelun alueilla LVI- ja sähkösuunnittelusta rakennusautomaatioon, tele- ja turvasuunnittelusta palontorjuntaan ja kylmätekniikkaan.

Energiatehokkuus

Talotekniikka on osa-alue, jolla on suuri vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen. Kun talotekniset järjestelmät on säädetty toimimaan oikein, myös energiaa säästyy.

Kaikki lähtee liikkeelle laadukkaasta energiasuunnittelusta. Energiatehokkuuden voi laittaa kuntoon niin olemassa olevaan kiinteistöön kuin uudiskohteeseen.

Vastuullisuus

Talotekniikka muodostaa merkittävän osan rakentamisen ilmastovaikutuksista ja päästöistä. Näin ollen talotekniikalla voidaan vaikuttaa olennaisesti myös rakennuksen hiilijalanjälkeen.

Meillä Granlundilla vähähiilisyys tuodaan talotekniikkasuunnittelijan työpöydälle. Konsultit ja suunnittelijat tekevät tiiviisti yhteistyötä vastuullisemman rakentamisen eteen.

Sisäympäristö

Vietämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa. Talotekniikalla säädellään kiinteistön sisäolosuhteita ja huolehditaan siitä, että tiloissa on hyvä olla.

Koronapandemia nosti esiin myös sisätilojen terveysturvallisuuden. Me Granlundilla haluamme olla aallonharjalla sisäympäristön kehittämisessä ja olemme mukana lukuisissa alan kehityshankkeissa – E3 on yksi suurimmista.

Päättäjätutkimus: Talotekniikan rooli kasvaa merkittävästi

Teetimme syksyllä 2022 yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa selvityksen siitä, kuinka kiinteistö- ja rakennusalan päättäjät näkevät talotekniikan roolin tällä hetkellä ja tulevaisuudessa. Tutkimustulosten mukaan lähes kaikki vastaajista (93 %) kokevat, että talotekniikan rooli tulee kasvamaan rakennushankkeissa.

Neljä viidestä päättäjästä (80 %) jakaa näkemyksen, että rakennushankkeissa jonkun osapuolen tulee ottaa talotekniikasta suurempi vastuu. Yleisimmin koetaan, että vastuu talotekniikasta kuuluu rakennuttajille (38 %). Reilu viidesosa vastaajista kokee, että vastuu kuuluu talotekniikkasuunnittelijoille (23 %) tai talotekniikkaurakoitsijoille (21 %).

Laadukasta talotekniikkaa

Toimiva talotekniikka edellyttää paljon muutakin kuin hyvää suunnittelua. On tärkeää, että talotekniset järjestelmät on säädetty toimimaan oikealla tavalla, jolloin lupaukset hyvästä sisäympäristöstä, energiatehokkuudesta ja vähähiilisyydestä toteutuvat. Toimiva talotekniikka edellyttääkin hyvää toiminnanvarmistusta ennen käyttöönottoa. Myös taloteknisten järjestelmien ajoittainen säätöjen tarkistaminen on paikallaan. Kun talotekniikan optimoi toimimaan oikein, kiinteistön energiakuluista voi säästää jopa 40 prosenttia ilman investointeja.

Me Granlundilla tarjoamme kattavan valikoiman talotekniikan palveluita kiinteistön elinkaaren jokaiseen vaiheeseen.

Mitä kaikkea talotekniikka sisältää?

Talotekniikan erikoisalat: sairaalat ja datakeskukset

Talotekniikka korostuu erityisesti rakennuksissa, joissa teknisten järjestelmien toimivuus on äärimmäisen tärkeää. Tällaisia ovat esimerkiksi sairaalat ja datakeskukset.

Sairaalasuunnittelussa kiinnitämme erityistä huomiota toimintaympäristöön ja terveydenhuollon ammattilaisten sujuvaan arkeen. Autamme luomaan käyttäjälähtöisiä ja toimintavarmoja sairaalatiloja.

Datakeskusten toimintavarmuus on kriittistä talotekniikan osalta. Myös energiatehokkuus korostuu valtavasti energiaa käyttävissä konesaleissa .

Talotekniikka 2030 vie alaa kohti yhteistä visiota

Talotekniikka 2030 on talotekniikkatoimijoiden yhteinen kehityshanke, jonka tavoitteena on viedä talotekniikka-alan kehitystä voimakkaasti eteenpäin kohti yhteistä visiota.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston sekä 14 alan yrityksen, järjestön ja säätiön kanssa. Vuosittain toteutetaan tutkimuksia talotekniikkaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista.

Talotekniikka 2030 -hankkeen visio

Vuoden 2023 tutkimusteemat ja tulokset

Vuonna 2023 hankkeen puitteissa tutkittiin talotekniikan roolia rakentamisen arvoketjussa, rakennusten energiajoustavuutta ja kulutusjoustoa, talotekniikan optimaalista aikataulutusta rakennushankkeissa sekä toiminnanvarmistusta. Tutkimusraportit ovat luettavissa hankkeen sivuilla alla olevasta linkistä. Tutkimushankkeiden tuloksia esiteltiin myös Talotekniikka NEXT -tapahtumassa 28.9.2023 ja esittelyt ovat katsottavissa tapahtuman tallenteesta.

Tänä vuonna hankkeessa tutkitaan talotekniikkatoteutuksen uusia malleja, datan hyödyntämistä rakentamisen tuotantoketjussa, suunnittelun dokumentoinnin parantamista, kiristyvän regulaation vaikutuksia ja mahdollisuuksia.

Tule mukaan kehittämiseen!

Jos Talotekniikka 2030 -hanke kiinnostaa, vielä ehdit mukaan. Talotekniikka 2030 kutsuu kehittämiseen mukaan kaikki talotekniikka-alan sektorit: teknologiatoimittajat, urakoitsijat, suunnittelijat ja ylläpitäjät.

Ota yhteyttä hankkeen koordinaattoreihin:

Piia Sormunen, Tampereen yliopisto, rakennettu ympäristö, rakennustekniikka, piia.sormunen@tuni.fi

Risto Kosonen, Aalto-yliopisto, konetekniikan laitos, risto.kosonen@aalto.fi

Talotekniikka on noussut rakennushankkeen suurimmaksi kustannuseräksi, jopa ohi runkoratkaisujen. Tekniikan osuus voi olla jopa 30 prosenttia investointikustannuksista.

Juho Lepistö, liiketoimintajohtaja

Uusia talotekniikan toimintatapoja

Talotekniikan toimintamallien parantaminen on yksi keskeisistä tavoitteistamme. Pyrimme parantamaan rakennusalan tuottavuutta sekä ideoimaan uusia tehokkaampia toimintatapoja.

Hankekehitys on rakennushankkeissa keskeinen vaihe, jolloin päätetään hankkeen energia-, vastuullisuus-, elinkaari- ja laatutavoitteet. Olemme kehittäneet hankekehitysvaiheeseen talotekniikkakokonaisuuden, jossa Granlundin asiantuntija toimii tilaajan oikeana kätenä. Talotekniikan konsultti auttaa tilaajaa ymmärtämään erilaisia tekniikkavalintoja ja niiden vaikutuksia hankkeen elinkaarikustannuksiin, aikatauluun, asiakastyytyväisyyteen ja vastuullisuuteen.

Hartela ja Granlund loivat yhdessä talotekniikan kumppanuusmallin

Hartela varmistaa kohteidensa talotekniikan onnistumisen uudenlaisella kumppanuudella Granlundin kanssa. Aikataulu-, laatu- ja vastuullisuustavoitteet on määritelty tarkkaan.

Talotekniikka NEXT – alan oma tapahtuma

Talotekniikka NEXT on talotekniikan toimijoiden yhteinen tapahtuma. Sen tavoitteena on kohottaa alan profiilia sekä lisätä vuoropuhelua niin suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, teknologiatoimittajien kuin alan yhdistysten kesken.

Lähdimme järjestämään Talotekniikka NEXTiä yhdessä Kiinkon kanssa. Vuonna 2022 mukaan saatiin 400 osallistujaa sekä 13 kumppania. Vuonna 2023 tapahtuma kokosi paikan päälle Bio Rexiin huikeat 500 osallistujaa, kolme pääyhteistyökumppania ja 22 kumppania. Jatkossa tilaisuudesta vastaa Kiinko yhdessä alan järjestöjen kanssa.

Lue lisää talotekniikasta

“Olemme yleensä viimeinen asiantuntija, joka poistuu kohteesta”

17.06.2024 – Granlund Tampereella työskentelee kokenut nelikko, joka tuntee sairaalatekniikan perusteellisesti. Vahva osaaminen auttaa viemään vaativat sairaalahankkeet onnistuneesti maaliin.

Uutinen

Miten suunniteltiin edistyksellisen paloturvallinen Länsimetro?

31.10.2023 – Länsimetron turvallisuusratkaisut ovat edistyksellisiä kansainvälisessäkin mittakaavassa. Granlundin suunnittelijat olivat valitsemassa ratkaisuja, joilla paloturvallisuudesta huolehditaan monen järjestelmän yhteispelillä.

Uutinen

Lean-ajattelu vauhdittaa rakennusalan vihreää siirtymää

19.10.2023 – Rakennusalan muutosliikettä kohti lean-periaatteita ajava RAIN3-hanke kerää yhteen alan eri asiantuntijoita. Granlundilla järjestetyssä Lean ja vihreä siirtymä -työpajassa käsiteltiin vähähiilisen…

Uutinen

Vastuullinen kiinteistönomistaja varautuu häiriötilanteisiin ennalta

28.08.2023 – Kiinteistöön kohdistuvat mahdolliset häiriötilanteet ja riskit kannattaa selvittää ennakoiden. Tärkeintä on varmistaa käyttäjien turvallisuus ja kriittisten järjestelmien toiminta kaikissa tilanteissa.

Uutinen

Fiksu yritys varautuu sähkökatkoihin

28.08.2023 – Jokaisen yrityksen kannattaa laatia varautumissuunnitelma sähkökatkojen varalta. Kriittisten toimintojen turvaaminen voi edellyttää varavoimaa ja vaihtoehtoisia reittejä sähkönsyötölle.

Uutinen

Suomalainen osaaminen tukemassa Romanian sairaalakannan uudistusta

21.08.2023 – Suomalaisen sairaalasuunnittelun ja -rakentamisen asiantuntijat yhdistävä Integrated Hospital Design Alliance eli IHDA-ryhmä on mukana romanialaisen sairaalan uudisrakennushankkeessa. Länsi-Romaniassa sijaitseva Resita…

Uutinen

E3-hanke: puhtaan ilman tuotto ehkäisee tehokkaasti virusinfektioita

09.08.2023 – Alustavien tutkimustulosten mukaan ilmanpuhdistimet vähensivät päiväkotien virusinfektioita 30 prosenttia. Iso E3-tutkimushanke antaa ilmanvaihdosta arvokasta tietoa myös pandemioiden varalta.

Uutinen
Datakeskus

Datakeskusten hukkalämmöissä piilee huikea potentiaali

08.08.2023 – Datakeskusten hukkalämmöillä voitaisiin lämmittää satojen tuhansien suomalaisten kodit. Potentiaali on valtava, sillä tällä hetkellä vain viisi prosenttia hukkalämmöstä hyödynnetään.

Uutinen
Laakson yhteissairaala, havainnekuva

Laakson yhteissairaala-hankkeella on kunnianhimoiset elinkaaritavoitteet

27.04.2023 – Laakson yhteissairaala toteutetaan allianssihankkeena. Mittavassa projektissa energiatehokkuus ja elinkaaren kestävät ratkaisut ovat merkittävässä roolissa.

Uutinen

Ota yhteyttä!

Piia Sormunen

Kehitysjohtaja, Rakentaminen ja kiinteistökehitys
Granlund Oy
Heikki Ihasalo

Heikki Ihasalo

Innovaatiojohtaja
Granlund Oy

Pekka Metsi

Toimitusjohtaja
Granlund Oy

Löydä lähin Granlund-toimipaikka ja yhteyshenkilö

Haluatko lisätietoa tai jättää tarjouspyynnön?

Kerro meille millaista lisätietoa tarvitset tai lähetä tarjouspyyntö. Olemme pian yhteydessä sinuun.

Löydä Granlund-yhteyshenkilö paikkakunnallasi

Tilaa uutiskirjeemme

Kuule ensimmäisten joukossa Granlundin ja KiRa-alan uutisista ja uusimmista trendeistä.

Mitä tietoa etsit?